Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 212Wet

Wet van 13 mei 2004 tot aanpassing van de Vreemdelingenwet 2000 aan richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de artikelen 65 en 108 van de Vreemdelingenwet 2000 te wijzigen ter uitvoering van richtlijn 2001/51/EG van de Raad van de Europese Unie van 28 juni 2001 tot aanvulling van het bepaalde in artikel 26 van de Overeenkomst ter uitvoering van het Akkoord van Schengen van 14 juni 1985 (PbEG L 187/45);

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 20001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 65, tweede lid, eerste volzin, wordt aan het slot de volgende zinsnede toegevoegd: en vindt daartoe zo nodig een ander middel voor de terugbrenging.

B

Artikel 108 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt «4, eerste en tweede lid,».

2. Onder vernummering van het tweede en derde tot derde en vierde lid wordt een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Overtreding van een voorschrift, vastgesteld bij of krachtens artikel 4, eerste en tweede lid, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van de vierde categorie.

3. In het derde lid (nieuw) wordt «De in het eerste lid strafbaar gestelde feiten» vervangen door: De in het eerste en tweede lid strafbaar gestelde feiten.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 mei 2004

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de vijfentwintigste mei 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 2000, 495, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2004, Stb. 50.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 29 016.

Handelingen II 2003/2004, blz. 4229.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 016 (A).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 11 mei 2004.