Wet van 17 december 2003 tot wijziging van enkele wetten op het beleidsterrein van het Ministerie van OCW in verband met het herstellen van wetstechnische gebreken en leemten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in diverse wetten enkele wijzigingen van wetstechnische of ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING LEERPLICHTWET 1969

Voor de tekst van artikel 1d van de Leerplichtwet 19691 wordt de aanduiding «1.» geplaatst en er wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 2. Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoort de mogelijkheid het hoofd van een school of instelling te laten bijstaan door een extern deskundige. Ook kunnen onder voorwaarden extra financiële middelen aan de school of instelling ter beschikking worden gesteld.

ARTIKEL IA. WIJZIGING LES- EN CURSUSGELDWET

Artikel 5 van de Les- en cursusgeldwet2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt «de reeks werknemersgezinnen met een laag inkomen» vervangen door: de reeks alle huishoudens.

2. Toegevoegd wordt een vijfde lid, luidende:

 • 5. In afwijking van het tweede en derde lid wordt het lesgeld ten behoeve van het cursusjaar 2004–2005 vastgesteld op € 936,-.

ARTIKEL II. WIJZIGING MONUMENTENWET 1988

In artikel 37, derde lid, van de Monumentenwet 19883 wordt «De artikelen 21 tot en met 23 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing (Stb. 1984, 406)» vervangen door: De artikelen 21 en 22 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing.

ARTIKEL III. WIJZIGING WET EDUCATIE EN BEROEPSONDERWIJS

Artikel 1.1.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel y, luidende

«y. personeel:

a. de benoemde docenten, en overig personeel dat is benoemd aan de instelling, het agrarisch innovatie- en praktijkcentrum of het landelijk orgaan;

b. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld aan de instelling, het agrarisch innovatie- en praktijkcentrum of het landelijk orgaan, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.2 tot en met 4.1.6, 4.3.1 tot en met 4.3.5, en de toepassing daarmee verband houdende wettelijke bepalingen.»

vervalt.

2. Onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel z door een puntkomma wordt een nieuw onderdeel aa ingevoegd, luidende:

aa. personeel:

1. de benoemde docenten, en overig personeel dat is benoemd aan de instelling, het agrarisch innovatie- en praktijkcentrum of het landelijk orgaan;

2. het onder a bedoelde personeel dat zonder benoeming is tewerkgesteld aan de instelling, het agrarisch innovatie- en praktijkcentrum of het landelijk orgaan, tenzij het betreft de toepassing van de artikelen 3.1.2, 3.2.1, 3.3.1, 4.1.1, 4.1.2 tot en met 4.1.6, 4.3.1 tot en met 4.3.5, en de toepassing van daarmee verband houdende wettelijke bepalingen.

ARTIKEL IV. WIJZIGING WET GELUIDHINDER

In artikel 1, derde lid, van de Wet geluidhinder5 vervalt: deel I van.

ARTIKEL V. WIJZIGING WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992

Artikel 1, eerste lid, onderdeel c, onder 2°, van de Wet medezeggenschap onderwijs 19926 komt te luiden:

2°. een andere openbare school:

– het krachtens de desbetreffende gemeenschappelijke regeling bevoegde orgaan,

– de openbare rechtspersoon, bedoeld in artikel 47 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 50 van de Wet op de expertisecentra, of artikel 42a van de Wet op het voortgezet onderwijs, of

– de stichting, bedoeld in de artikelen 17 of 48 van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 28 of 51 van de Wet op de expertisecentra, of de artikelen 42b of 53c van de Wet op het voortgezet onderwijs;.

ARTIKEL VI. WIJZIGING WET OP BELASTINGEN VAN RECHTSVERKEER

Artikel 15, eerste lid, onderdeel k, van de Wet op belastingen van rechtsverkeer7 wordt vervangen door:

k. bedoeld in de artikelen 49, 56, 85, tweede lid, 89, tweede lid, en 103, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, de artikelen 52, 58 en 101, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 42c, 50 en 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs, artikel 90 van de Wet op het hoger beroepsonderwijs, artikel 2.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de artikelen 9.1.3 en 9.2.2 van de Wet educatie en beroepsonderwijs, alsmede verkrijgingen waarvoor de vervreemder de in artikel 106, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs, artikel 104, tweede lid, van de Wet op de expertisecentra en de artikelen 76q, tweede lid, en 98, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs vereiste toestemming heeft verkregen, een en ander voorzover het verkregene voor onderwijs is bestemd.

ARTIKEL VII. WIJZIGING WET OP DE EXPERTISECENTRA

De Wet op de expertisecentra8 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de begripsbepaling van personeel als volgt gewijzigd:

1. «personeel:

a. de benoemde directeur»

wordt vervangen door:

personeel:

a. de benoemde directeur.

2. Aan het slot wordt de punt vervangen door een puntkomma.

B

In artikel 3, achtste lid, worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In de eerste volzin komt de zinsnede die aanvangt met «a.» en eindigt met «als bedoeld onder a,» te luiden:

a. aan een hogeschool een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift dat bij of krachtens artikel 171 is aangewezen als bewijs van bekwaamheid, en aan die opleiding ten minste 126 studiepunten hebben behaald, dan wel

b. aan een universiteit een duale opleiding volgen als bedoeld in artikel 7.7 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek leidend tot een getuigschrift als bedoeld onder a,.

2. In de laatste volzin vervalt: en artikel 7.7a, derde lid, juncto artikel 7.7, vijfde lid,.

C

In artikel 40 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1. In het vijfde lid vervalt: , een school voor voortgezet speciaal onderwijs als bedoeld in deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs.

2. In het negende lid, wordt «een besluit ingevolge het tweede of derde lid,» vervangen door: een besluit ingevolge het tweede, zesde of zevende lid.

D

In artikel 55, eerste lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

E

In artikel 61, tweede lid derde volzin, wordt «het bepaalde in dat artikellid» vervangen door: het vijfde lid van dat artikel.

F

In artikel 62, eerste lid, wordt «vastgesteld bij de algemene maatregel van bestuur bedoeld in artikel 33, tweede lid onder a en b» vervangen door: vastgesteld bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 33, tweede lid, onder a en b.

G

In artikel 69, eerste lid, onder e, wordt «zijn van toepassing de bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 32 en 33, vastgestelde salarissen en toelagen, alsmede de bij die algemene maatregel van bestuur vastgestelde voorschriften» vervangen door: zijn van toepassing de bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 33, vastgestelde salarissen en toelagen, alsmede de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur vastgestelde voorschriften.

H

In artikel 96, tweede lid, onder a, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

I

In artikel 128, vierde lid, vijfde en zesde lid, vervalt telkens aan het slot van onderdeel a «en», en wordt na de komma aan het slot van onderdeel b telkens ingevoegd: en.

J

In artikel 132, zevende lid, wordt in de derde en vierde volzin «de beslissing» telkens vervangen door: het besluit.

K

In artikel 134a, zesde lid, wordt «en aan de andere rechtspersonen die zulke scholen in stand houden» vervangen door: en aan de andere rechtspersonen die een of meer niet door de gemeente in stand gehouden scholen in die gemeente in stand houden.

L

In artikel 145, eerste lid, wordt «het doel waarvoor zij zijn verstrekt» vervangen door: het doel waarvoor zij is verstrekt.

M

In artikel 167, eerste en tweede lid, wordt «een bekostiging» telkens vervangen door «bekostiging» en wordt «een lagere bekostiging» telkens vervangen door: lagere bekostiging.

N

In artikel 171, tweede lid, wordt in de vijfde volzin «31 juli van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar» vervangen door «31 juli 2004», wordt in de zesde volzin «31 juli van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar» vervangen door «31 juli 2001» en wordt in de zesde volzin «voor een tijdstip dat bij hetzelfde koninklijk besluit wordt bepaald» vervangen door: voor 1 september 2005.

O

De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5. Toezicht op de regionale expertisecentra.

2. Na het opschrift van artikel 169 wordt ingevoegd:

Artikel 169a. Gebruik sociaal-fiscaalnummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 169.

3. Na het opschrift van artikel 170 wordt ingevoegd:

Artikel 170a. Gebruik sociaal-fiscaalnummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 170.

ARTIKEL VIIA. WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

De Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 7.8b, derde lid, laatste volzin, wordt «propeudeutische» vervangen door: propedeutische.

B

In artikel 7.56, eerste lid, onderdeel b, wordt na «voltijdse» ingevoegd: , duale.

C

In artikel 16.11, achtste lid, wordt na «Wet op» ingevoegd: het.

D

In artikel 16.26, derde lid, wordt «de artikel 7.4» vervangen door: artikel 7.4.

E

In artikel 16.29, tweede lid, wordt «artikel 7.66, vierde lid» telkens vervangen door: artikel 7.66, derde lid.

F

In de bijlage van de wet komt de passage, beginnend met «De namen» en eindigend met «de overige.» te luiden: De namen van rechtspersonen in deze bijlage worden weergegeven zoals zij luiden op 1 januari 2004.

ARTIKEL VIIB. TOEKOMSTIGE WIJZIGING WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Indien het bij koninklijke boodschap van 27 maart 2002 ingediende voorstel van Wet op het Centraal bureau voor de statistiek (Kamerstukken I 2002–2003, 28 277, nr. 235)10 tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt in artikel 7.52, tweede lid, derde volzin, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek:

1. «Centraal Bureau voor de Statistiek» vervangen door: Centraal bureau voor de statistiek.

2. «Wet op het Centraal bureau en de Centrale commissie voor de statistiek» vervangen door: Wet op het Centraal bureau voor de statistiek.

ARTIKEL VIII. WIJZIGING WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

De Wet op het onderwijstoezicht11 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel e wordt «de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek» vervangen door: Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

2. In onderdeel j wordt «het hoofd van de school» vervangen door: het hoofd van de school of instelling.

3. In onderdeel m, wordt «artikel 1c van de Leerplichtwet 1969» vervangen door: artikel 1d van de Leerplichtwet 1969.

B

In artikel 12, eerste lid, vervalt «of artikel 141, eerste lid,».

C

Artikel 33, onder a, aanhef, komt te luiden:

a. Indien het bij koninklijke boodschap van 22 december 1997 ingediende voorstel van wet tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Kamerstukken I 2000/01, 25 828, nr. 264) tot wet is verheven en voor wat betreft artikel IX, onderdelen A en F, in werking is getreden voordat deze wet tot wet is verheven en in werking is getreden, wordt deze wet als volgt gewijzigd:.

ARTIKEL IX. WIJZIGING WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS

De Wet op het primair onderwijs12 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt de begripsbepaling van personeel als volgt gewijzigd:

1. «personeel:

a. de benoemde directeur» wordt vervangen door:

personeel:

a. de benoemde directeur.

2. Aan het slot wordt de punt vervangen door een puntkomma.

B

Artikel 1a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder a, wordt «f 2987» vervangen door: € 1355.

2. In het eerste lid, onder b, sub 1, wordt «f 263» vervangen door «€ 119» en wordt «f 3538» vervangen door: € 1605.

3. In het eerste lid, onder b, sub 2, wordt «f 1073» vervangen door: € 487.

4. In het eerste lid, onder c, wordt «f 2070» vervangen door: € 939.

5. In het eerste lid, onder d, wordt «f 263» vervangen door «€ 119» en wordt «f 3538» vervangen door: € 1605.

6. In het eerste lid, onder f, wordt «f 6179» telkens vervangen door «€ 2804», wordt «f 2283» telkens vervangen door «€ 1036», wordt «f 12 358» vervangen door «€ 5608» en wordt «f 4566» vervangen door: € 2072.

7. In het derde lid, onder a, sub 1, wordt «f 263» vervangen door «€ 119» en «f 3538» vervangen door: € 1605.

8. In het derde lid, onder a, sub 2, wordt «f 1073» vervangen door: € 487.

C

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onder f, wordt «besluiten» vervangen door: beslissingen.

2. In het tweede lid wordt «wijze van besluitvorming» telkens vervangen door «wijze van beslissen», en wordt «de besluitvorming» vervangen door: de wijze van beslissen.

D

In artikel 22, vierde lid, onder c, wordt «besluit» vervangen door: beslissing.

E

Artikel 43 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid vervalt: en van het handelingsplan.

2. Het vijfde lid waarvan de tekst luidt «Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing indien het een verzoek betreft van ouders van een leerling in het kader van hun verzoek aan de commissie voor de indicatiestelling, bedoeld in artikel 28c, van de Wet op de expertisecentra.» en het zesde lid worden vernummerd tot respectievelijk het zesde en het zevende lid en worden geplaatst na het vijfde lid.

F

In artikel 52, eerste lid, wordt «Bij algemene maatregel van bestuur» vervangen door: Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur.

G

In artikel 68, eerste lid, onder e, wordt «zijn van toepassing de bij de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in de artikelen 32 en 33, vastgestelde salarissen en toelagen, alsmede de bij die algemene maatregel van bestuur vastgestelde voorschriften» vervangen door: zijn van toepassing de bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur, bedoeld in artikel 33, vastgestelde salarissen en toelagen, alsmede de bij of krachtens die algemene maatregel van bestuur vastgestelde voorschriften.

H

Het opschrift van artikel 87 komt te luiden: Artikel 87. Besluit minister tot bekostiging.

I

In artikel 88, derde en vierde lid, wordt «beslissing» telkens vervangen door: besluit.

J

In artikel 98, tweede lid, onder a, wordt «de beslissing» vervangen door: het besluit.

K

In artikel 123, tweede lid, vervalt aan het slot van onderdeel e «en» en wordt aan het slot van onderdeel f toegevoegd: en.

L

In artikel 136, vierde lid, wordt «de vergoeding» vervangen door: de bekostiging.

M

In artikel 138, zevende lid, wordt in de derde en vierde volzin «de beslissing» telkens vervangen door: het besluit.

N

In artikel 140a, zesde lid, wordt «en aan de andere rechtspersonen die zulke scholen in stand houden» vervangen door: en aan de andere rechtspersonen die een of meer niet door de gemeente in stand gehouden scholen in die gemeente in stand houden.

O

In artikel 150, eerste lid, wordt «het doel waarvoor zij zijn verstrekt» vervangen door: het doel waarvoor zij is verstrekt.

P

In artikel 181, eerste en tweede lid, wordt «een bekostiging» telkens vervangen door «bekostiging» en wordt «een lagere bekostiging» telkens vervangen door: lagere bekostiging.

Q

In artikel 186, tweede lid, wordt in de vijfde volzin «31 juli van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar» vervangen door «31 juli 2004», wordt in de zesde volzin «31 juli van een bij koninklijk besluit te bepalen jaar» vervangen door «31 juli 2001» en wordt in de zesde volzin «voor een tijdstip dat bij hetzelfde koninklijk besluit wordt bepaald» vervangen door: voor 1 september 2005.

R

De inhoudsopgave wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift van artikel 87 komt te luiden:

Artikel 87. Besluit minister tot bekostiging.

2. Na het opschrift van artikel 183 wordt ingevoegd:

Artikel 183a. Gebruik sociaal-fiscaalnummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 183.

3. Na het opschrift van artikel 184 wordt ingevoegd:

Artikel 184a. Gebruik sociaal-fiscaalnummer door de rechtspersoon, bedoeld in artikel 184.

ARTIKEL X. WIJZIGING WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS

De Wet op het voortgezet onderwijs13 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsbepaling van «personeel» de punt aan het slot vervangen door een puntkomma.

B

In artikel 38a, vierde lid, wordt «de titel 10» vervangen door: titel 10.

C

In artikel 72 wordt «artikel 75c» vervangen door: artikel 75c1.

D

In artikel 96g1, zesde lid, wordt «en aan de andere rechtspersonen die zulke scholen in stand houden» vervangen door: en aan de andere rechtspersonen die een of meer niet door de gemeente in stand gehouden scholen in die gemeente in stand houden.

E

In artikel 98b, eerste lid, vervalt aan het slot van de eerste volzin «ten behoeve van gewezen personeel».

ARTIKEL XI. WIJZIGING WET STUDIEFINANCIERING 2000

De Wet studiefinanciering 200014 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1.1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsomschrijving van «onderwijsnummer» vervalt.

2. Na de begripsomschrijving van «masteropleiding» wordt ingevoegd:

onderwijsnummer: door de IB-Groep uitgegeven persoonsgebonden nummer, toegekend aan een persoon aan wie niet van overheidswege een sociaal-fiscaalnummer is verstrekt,.

B

Artikel 3.9 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid vervalt de komma na «het gecorrigeerde belastbare loon».

2. In het derde lid vervalt «of de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

C

Artikel 3.12 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift wordt «Tariefgroepwijziging» vervangen door: Alleenstaande-ouderkorting.

2. In de artikeltekst vervalt «of de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

D

Artikel 6.2 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «toegekende en in lening omgezette aanvullende beurs» vervangen door: toegekende en niet in gift om te zetten aanvullende beurs.

2. In het derde lid, onderdeel a, wordt na «en zijn partner» ingevoegd: geheel of gedeeltelijk.

E

In artikel 6.10, vierde lid, onderdeel c, wordt «na het onderdeel b bedoelde tijdstip» vervangen door: na het in onderdeel b bedoelde tijdstip.

F

In artikel 6.11, tweede lid, vervalt «, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting» en «of de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

G

In artikel 6.13 vervalt «, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

H

In artikel 7.1, tweede lid, onderdeel b, vervalt «blijkens een herziening van de mededeling, bedoeld in artikel 4.5, zesde lid».

I

In artikel 9.10 wordt «de artikelen 9.3 tot en met 9.5» vervangen door: de artikelen 9.2, 9.4 en 9.5.

J

Artikel 12.1, eerste, tweede en vierde lid, vervalt.

K

In artikel 12.1a wordt «Voor studerenden die voor 1 september» vervangen door: Voor deelnemers die voor 1 augustus onderscheidenlijk voor studenten die voor 1 september.

L

Artikel 12.1c wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid, onderdelen g en h, vervalt telkens «of de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

2. In het derde lid, onderdeel f, vervalt «, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting» en «of de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

3. In het derde lid, onderdeel g, vervalt «, de aanvullende alleenstaande-ouderkorting».

M

De artikelen 12.2, 12.3, 12.4, 12.5, 12.6, 12.7, 12.9, 12.10, 12.11 en 12.12 vervallen.

ARTIKEL XII. WIJZIGING WET TEGEMOETKOMING ONDERWIJSBIJDRAGE EN SCHOOLKOSTEN

De Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten15 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1, eerste lid, in de begripsbepaling van «partner», onderdeel a, wordt «of met wie hij dan meer dan 6 maanden» vervangen door: of met wie hij meer dan 6 maanden.

B

In artikel 2.21, tweede en derde lid, wordt «WSF 2000» telkens vervangen door: Wet studiefinanciering 2000.

C

In artikel 3.3, eerste lid, wordt «artikel 5, derde lid» vervangen door: artikel 5, tweede lid.

D

Artikel 3.6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel a wordt «die voor 1 oktober van het schooljaar» vervangen door: die op 1 juli van dat kalenderjaar.

2. In onderdeel b wordt «die op 1 oktober van dat schooljaar» vervangen door: die op 1 oktober van dat kalenderjaar.

E

In artikel 4.4, eerste lid, wordt «artikel 5, derde lid» vervangen door: artikel 5, tweede lid.

F

In artikel 5.9, tweede lid, wordt «na 1 oktober» vervangen door «na 30 september» en wordt «onderstaand overzicht» vervangen door: de overzichten 1 en 2, bedoeld in artikel 5.10.

G

Artikel 5.10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor overzicht 1 wordt ingevoegd: De bedragen in onderstaande overzichten luiden per schooljaar en zijn uitgedrukt in euro's naar de maatstaf van 1 augustus 2000.

2. In het opschrift van overzicht 3 wordt «na 30 september» vervangen door: voor 1 oktober.

H

Artikel 7.1, tweede lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt «5.12, tweede tot en met vierde, zesde en zevende lid,» vervangen door: 5.9, 5.10.

2. In onderdeel h vervalt «blijkens een herziening van de mededeling, bedoeld in artikel 4.14, zesde lid».

I

In artikel 7.3, derde lid, wordt de passage vanaf «4 De in het eerste tot en met derde lid» onder invoeging van een punt na het cijfer 4 aangeduid als vierde lid.

J

In artikel 9.7 wordt «Indien een school als bedoeld in de artikelen 2.5, 2.6, eerste lid, 2.8 en 2.9, met uitzondering van een school als bedoeld in artikel 1.3.1 van de WEB,» vervangen door: Indien een niet volledig en rechtstreeks uit de openbare kas bekostigde school als bedoeld in de artikelen 2.5, 2.6, eerste lid, 2.8 en 2.9.

K

In artikel 10.3 wordt «artikel 2.10» vervangen door: artikel 2.11.

L

De artikelen 12.1, eerste en derde lid, 12.4, 12.7, 12.8, 12.9, 12.10, 12.11 en 12.12 vervallen.

ARTIKEL XIII. WIJZIGING WET VAN 2 APRIL 1998 TOT WIJZIGING VAN ENKELE ONDERWIJSWETTEN EN TECHNISCHE WIJZIGING VAN ENKELE ANDERE WETTEN IN VERBAND MET HET TOTSTANDBRENGEN VAN ONDER MEER EEN WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS EN EEN WET OP DE EXPERTISECENTRA (STB. 228)

In de Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228) wordt aan artikel V, na het zevende lid, een nieuw lid toegevoegd, luidende:

 • 8. De op 31 juli 1998 uit de openbare kassen bekostigde scholen, uitgaande van de Stichting Muziekinstituut van de Kathedraal St. Bavo te Haarlem, onderscheidenlijk van de Stichting Nederlands Instituut voor Katholieke Kerkmuziek te Utrecht, ten behoeve waarvan op grond van artikel 3, tweede lid, van de Lager-onderwijswet 1920 vergunning is verleend dat deze scholen minder dan 6 achtereenvolgende leerjaren omvatten, worden bekostigd als basisscholen, waarbij:

  a. op deze scholen de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs voorzover mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn, met dien verstande dat het onderwijs is bestemd voor kinderen vanaf de leeftijd van omstreeks 8 jaar, en

  b. voor deze scholen voor de toepassing van artikel 153, eerste lid, van de Wet op het primair onderwijs als opheffingsnorm het getal 45 geldt.

ARTIKEL XIIIA. WIJZIGING WET VAN 6 JUNI 2002 TOT WIJZIGING VAN ONDER MEER DE WET OP HET HOGER ONDERWIJS EN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK IN VERBAND MET DE INVOERING VAN ACCREDITATIE IN HET HOGER ONDERWIJS

Artikel I, onderdeel Q, van de wet van 6 juni 2002 tot wijziging van onder meer de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de invoering van accreditatie in het hoger onderwijs vervalt.

ARTIKEL XIV. WIJZIGING WET VAN 6 DECEMBER 2001 TOT WIJZIGING VAN ENKELE ONDERWIJSWETTEN IN VERBAND MET DE INVOERING VAN PERSOONSGEBONDEN NUMMERS IN HET ONDERWIJS (STB. 681)

De Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681) wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel XIA, eerste lid, wordt «Artikel 40a, eerste lid, tweede volzin, en derde, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs» vervangen door: Artikel 40b, eerste lid, tweede volzin, en derde, vierde en zesde lid, van de Wet op het primair onderwijs.

B

Artikel XV komt te luiden:

ARTIKEL XV

 • 1. Het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs verstrekt voor 15 oktober van het jaar, bedoeld in artikel XIa, vijfde lid, aan de Informatie Beheer Groep het sociaal-fiscaalnummer van de deelnemers.

 • 2. Tevens verstrekt het bevoegd gezag van een instelling als bedoeld in artikel 1.3.1 van de Wet educatie en beroepsonderwijs voor 15 oktober van het jaar, bedoeld in artikel XIa, vijfde lid, aan de Informatie Beheer Groep van de deelnemers van wie geen sociaal-fiscaalnummer kan worden overgelegd en die op 1 oktober van het hiervoor bedoelde jaar in aanmerking kunnen worden gebracht voor bekostiging, de gegevens betreffende geslachtsnaam, voornamen, geboortedatum, geslacht, adres en woonplaats.

 • 3. De Informatie Beheer Groep verstrekt uiterlijk op 31 december van het jaar, bedoeld in het tweede lid, aan het bevoegd gezag van de in het tweede lid bedoelde deelnemers het sociaal-fiscaalnummer of, voorzover is gebleken dat aan de deelnemer geen sociaal-fiscaalnummer is toegekend, een door de Informatie Beheer Groep uitgegeven persoonsgebonden nummer voor de desbetreffende deelnemer, het onderwijsnummer.

 • 4. Het bevoegd gezag neemt na ontvangst van het in het derde lid bedoelde sociaal-fiscaalnummer of onderwijsnummer van een deelnemer, dit nummer op in de administratie van de instelling bij de gegevens van de desbetreffende deelnemer.

ARTIKEL XV. WIJZIGING WET VERZELFSTANDIGING INFORMATISERINGSBANK

De Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank16 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 3, eerste lid, onderdeel a, wordt na «het Uitvoeringsbesluit Les- en cursusgeldwet» ingevoegd «2000» en wordt «, het Besluit Nederlands als tweede taal» betreft;» vervangen door: en het Besluit Nederlands als tweede taal, alsmede eventuele op die wetten en algemene maatregelen van bestuur berustende ministeriële regelingen;.

ARTIKEL XVI. INTERIMWET ZIJ-INSTROOM LERAREN PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS ONDER WERKING VAN DE WET OP HET ONDERWIJSTOEZICHT

 • 1. Voor de toepassing van de Wet op het onderwijstoezicht wordt in artikel 1, onderdeel e, van die wet tot een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip onder «onderwijswet» mede verstaan de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

 • 2. De artikelen 18 en 19 van de Wet op het onderwijstoezicht zijn tot het in het eerste lid bedoelde tijdstip van overeenkomstige toepassing op de taken van de in die artikelen bedoelde instellingen ter uitvoering van de Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs.

ARTIKEL XVII. TOEKOMSTIGE WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS IN VERBAND MET DE WET VAN 6 DECEMBER 2001 TOT WIJZIGING VAN ENKELE ONDERWIJSWETTEN IN VERBAND MET DE INVOERING VAN PERSOONSGEBONDEN NUMMERS IN HET ONDERWIJS (STB. 681)

Op het tijdstip waarop de Wet van 6 december 2001 tot wijziging van enkele onderwijswetten in verband met de invoering van persoonsgebonden nummers in het onderwijs (Stb. 681) voor wat betreft artikel I, onderdelen A, B en D in werking treedt, wordt de Wet op het primair onderwijs als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van «persoonsgebonden nummer» de zinsnede «bedoeld in artikel 40a, vierde lid;» vervangen door: bedoeld in artikel 40b, vierde lid;.

B

In artikel 40a met het opschrift «Artikel 40a. Te verstrekken gegevens bij toelating» wordt «Artikel 40a. Te verstrekken gegevens bij toelating» vervangen door: Artikel 40b. Te verstrekken gegevens bij toelating.

C

In de inhoudsopgave wordt «Artikel 40a. Te verstrekken gegevens bij toelating» vervangen door: Artikel 40b. Te verstrekken gegevens bij toelating.

ARTIKEL XVIIA. NAAMSWIJZIGINGEN MINISTERIES

1. In de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen» vervangen door: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Archiefwet 1995171a
2Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs181a
3Mediawet191a
4Monumentenwet 19881a
5Wet Adviesraad voor het wetenschaps- en technologiebeleid 19972022 
6Wet educatie en beroepsonderwijs1.1.1a
7Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.11 
8Wet op de expertisecentra1  
9Wet op de expertisecentra865 
10Wet op de expertisecentra1117 
11Wet op de expertisecentra1118 
12Wet op de expertisecentra1145 
13Wet op de expertisecentra1146 
14Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek211a
15Wet op de Nederlandse organisatie voor wetenschappelijk onderzoek173 
16Wet op de Onderwijsraad2221b
17Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek1.1a
18Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.31 
19Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.42 
20Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek2.43 
21Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek6.145 
22Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek7.525 
23Wet op het onderwijstoezicht1a
24Wet op het onderwijstoezicht21 
25Wet op het onderwijstoezicht133 
26Wet op het onderwijstoezicht232 
27Wet op het onderwijstoezicht242 
28Wet op het primair onderwijs1  
29Wet op het primair onderwijs773 
30Wet op het primair onderwijs902 
31Wet op het primair onderwijs1137 
32Wet op het primair onderwijs1138 
33Wet op het primair onderwijs1532 
34Wet op het specifiek cultuurbeleid2311a
35Wet op het voortgezet onderwijs1  
36Wet op het voortgezet onderwijs10d1 (twee maal) 
37Wet op het voortgezet onderwijs651 
38Wet op het voortgezet onderwijs652 
39Wet op het voortgezet onderwijs805 
40Wet op het voortgezet onderwijs821 
41Wet op het voortgezet onderwijs867 
42Wet overige OCenW-subsidies241a
43Wet studiefinanciering 20001.11 
44Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten251a
45Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten72 
46Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten1.11 
47Wet tot behoud van cultuurbezit2611e
48Wet tot behoud van cultuurbezit3c4 
49Wet van 19 december 1996 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met het omvormen van de met de inning van de omroepbijdragen belaste dienst van Koninklijke PTT Nederland N.V. tot een publiekrechtelijk vormgegeven zelfstandig bestuursorgaan (Stb. 648)X  
50Wet van 5 maart 1998, houdende wijziging van enkele onderwijswetten in verband met het onderwijs in allochtone levende talen en enkele technische aanpassingen (Stb. 148)XII  
51Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)VI6 
52Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XXXI1 
53Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XXXI2 
54Wet van 2 april 1998 tot wijziging van enkele onderwijswetten en technische wijziging van enkele andere wetten in verband met het totstandbrengen van onder meer een Wet op het primair onderwijs en een Wet op de expertisecentra (Stb. 228)XLVI1 
55Wet van 4 maart 1999 tot wijziging van bepalingen van de Mediawet in verband met de privatisering van het Nederlands Omroepproduktie Bedrijf N.V. (Stb. 146)IV4 
56Wet van 3 april 1999 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (Stb. 172)V  
57Wet van 22 december 1999, houdende intrekking van de wet van 26 mei 1870 tot regeling van het onderwijs van Rijkswege in de beeldende kunsten (Stb. 78) (Stb. 2000, 25)3  
58Wet van 8 juni 2000 tot wijziging van de Mediawet en de Tabakswet (implementatie wijziging richtlijn «Televisie zonder grenzen») (Stb. 252)III  
59Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) (Stb. 636)V  
60Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)VII4 
61Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)IX3 
62Wet van 28 november 2002 tot wijziging van de Wet op de expertisecentra, de Wet op het primair onderwijs en de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met de invoering van een leerlinggebonden financiering en de vorming van regionale expertisecentra (regeling leerlinggebonden financiering) (Stb. 631)XII4 
63Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank1a
64Wet verzelfstandiging rijksmuseale diensten271a

17 Stb. 1995, 276, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 180.

18 Stb. 2000, 306, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2003, Stb. 187.

19 Stb. 1994, 386, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 oktober 2003, Stb. 485.

20 Stb. 1997, 72.

21 Stb. 1987, 369, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2003, Stb. 188.

22 Stb. 1997, 220.

23 Stb. 1993, 193, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

24 Stb. 1998, 275, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 mei 2002, Stb. 288.

25 Stb. 1997, 290, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

26 Stb. 1984, 49, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 maart 2002, Stb. 145.

27 Stb. 1993, 398, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 april 1995, Stb. 277.

2. In de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Onderwijs en Wetenschappen» of «onderwijs en wetenschappen» vervangen door: Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Algemene wet erkenning EG-beroepsopleidingen281a
2Algemene wet erkenning EG-hoger-onderwijsdiploma's291a
3Experimentenwet onderwijs301  
4Leerplichtwet 19691a
5Les- en cursusgeldwet1d
6TNO-wet311a
7Wet medezeggenschap onderwijs 199211a
8Wet op de erkende onderwijsinstellingen321a
9Wet op de erkende onderwijsinstellingen61 
10Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank101 
11Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank102 

28 Stb. 1994, 640, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 november 2002, Stb. 552.

29 Stb. 1994, 29, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 november 2002, Stb. 552.

30 Stb. 1970, 370, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 mei 2002, Stb. 288.

31 Stb. 1985, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 11 april 2001, Stb. 207.

32 Stb. 1985, 407, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 november 2002, Stb. 552.

3. In de kolommen C tot en met F van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Landbouw, Natuurbeheer en Visserij» vervangen door: Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

ABCDEF
nrwetartikellidonderdeelsubonderdeel
1Interimwet zij-instroom leraren primair en voortgezet onderwijs1a 
2Wet educatie en beroepsonderwijs1.1.1a 
3Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.11  
4Wet educatie en beroepsonderwijs3.1.12  
5Wet medezeggenschap onderwijs 199211a 
6Wet op de Onderwijsraad21b 
7Wet op het onderwijstoezicht1a 
8Wet op het onderwijstoezicht22  
9Wet op het onderwijstoezicht232  
10Wet op het onderwijstoezicht242  
11Wet op het voortgezet onderwijs1   
12Wet op het voortgezet onderwijs10d1  
13Wet op het voortgezet onderwijs292  
14Wet op het voortgezet onderwijs651  
15Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten1a 
16Wet subsidiëring landelijke ondersteunende activiteiten72  
17Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9a1a 
18Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9a1d
19Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9e1  
20Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank9e4a 
21Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank15   
22Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank17   
23Wet verzelfstandiging Informatiseringsbank191  
24Wet van 3 april 1999 tot wijziging van onder meer de Wet op het voortgezet onderwijs in verband met vervanging van de tijdelijke regeling van de vergoeding voor de exploitatiekosten door een in die wet zelf neergelegde regeling (regeling nieuw bekostigingsstelsel exploitatiekosten voortgezet onderwijs) (Stb. 172)V   
25Wet van 6 december 2001 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs, de Wet educatie en beroepsonderwijs en de Wet op de expertisecentra in verband met de invoering van de verplichting voor het bevoegd gezag tot het melden van voortijdige schoolverlaters die niet meer leerplichtig zijn, alsmede van de verantwoordelijkheid van de gemeente voor het bestrijden van voortijdig schoolverlaten (regels inzake regionale meld- en coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten) (Stb. 636)V   

4. In de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Landbouw en Visserij» of «landbouw en visserij» vervangen door «Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit», met dien verstande dat in de in kolom A, nr. 3, bedoelde wet «landbouw en visserij» wordt vervangen door «landbouw, natuur en voedselkwaliteit».

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1Experimentenwet onderwijs1  
2Les- en cursusgeldwet1d
3TNO-wet1b
4Wet op de erkende onderwijsinstellingen3  

5. In de kolommen C en D van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «Binnenlandse Zaken» vervangen door: Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

ABCD
nrwetartikellid
1Wet educatie en beroepsonderwijs2.3.12
2Wet educatie en beroepsonderwijs2.3.65 (twee maal)

6. In de kolommen C tot en met E van onderstaande tabel aangeduide bepalingen van de in kolom B genoemde wetten wordt «welzijn, volksgezondheid en cultuur» vervangen door: volksgezondheid, welzijn en sport.

ABCDE
nrwetartikellidonderdeel
1TNO-wet1b
2TNO-wet193 

ARTIKEL XVIIB. WIJZIGING VAN DE WET, HOUDENDE WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992 IN VERBAND MET EEN VERRUIMING VAN DE BESTEDINGSVRIJHEID VOOR SCHOLEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 januari 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken I 2003/04, 28 762, A) tot wet is verheven en voor wat betreft artikel VI in werking zal zijn getreden, wordt dat artikel VI, indien deze wet in werking treedt na de inwerkingtreding van dat artikel VI, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van laatstbedoelde inwerkingtreding, vervangen door:

ARTIKEL VI

De wijzigingen, opgenomen in de artikelen I, II en III, zijn voor de eerste maal van toepassing op het schooljaar 2001/2002, met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in de artikelen I, onderdeel B, en II, onderdeel B, en met uitzondering van de wijzigingen, bedoeld in artikel I, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 148, eerste lid, Ia en J, zesde lid, en de wijzigingen, bedoeld in artikel II, onderdelen I voor zover betrekking hebbend op artikel 143, eerste lid, Ia en J, zesde lid.

ARTIKEL XVIIC. WIJZIGING VAN DE WET OP DE EXPERTISECENTRA WEGENS EEN WIJZIGING VAN DE WET OP HET PRIMAIR ONDERWIJS, DE WET OP DE EXPERTISECENTRA, DE WET OP HET VOORTGEZET ONDERWIJS EN DE WET MEDEZEGGENSCHAP ONDERWIJS 1992 IN VERBAND MET EEN VERRUIMING VAN DE BESTEDINGSVRIJHEID VOOR SCHOLEN IN HET PRIMAIR EN VOORTGEZET ONDERWIJS

Indien het bij koninklijke boodschap van 13 januari 2003 ingediende voorstel van wet houdende wijziging van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra, de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet medezeggenschap onderwijs 1992 in verband met een verruiming van de bestedingsvrijheid voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs (Kamerstukken I 2003/04, 28 762, A) tot wet is verheven en voor wat betreft artikel II, onderdeel B, in werking zal zijn getreden, wordt, indien deze wet in werking treedt na de inwerkingtreding van dat artikel II, onderdeel B, met terugwerkende kracht tot het tijdstip van laatstbedoelde inwerkingtreding, in artikel 73a, eerste lid, van de Wet op de expertisecentra de zinsnede «de artikelen 123, tweede en derde lid, 129, 148 en 149» vervangen door: de artikelen 120, tweede en derde lid, 124, 143 en 144.

ARTIKEL XVIII. INWERKINGTREDING

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. In dat besluit wordt bepaald dat artikel XIII terugwerkt tot en met 1 augustus 1998 en de artikelen VI, VIII, onderdeel B, en IX, onderdeel E, terugwerken tot en met 1 augustus 2003, met dien verstande dat:

a. artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 76n, tweede lid, van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 januari 1997,

b. artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 49 van de Wet op het primair onderwijs, artikel 52 van de Wet op de expertisecentra en artikel 42c van de Wet op het voortgezet onderwijs tot en met 1 februari 1997, en

c. artikel VI terugwerkt voor wat betreft artikel 89, tweede lid, van de Wet op het primair onderwijs tot en met 1 augustus 1998.

ARTIKEL XIX. VERVALLEN VAN EEN BEPALING VAN DE LES- EN CURSUSGELDWET

Artikel 5, vijfde lid, van de Les- en cursusgeldwet vervalt met ingang van 1 augustus 2005.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 17 december 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

M. J. A. van der Hoeven

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,

C. P. Veerman

Uitgegeven de zevenentwintigste januari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1994, 530, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 juni 2002, Stb. 387.

XNoot
2

Stb. 1987, 343, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 mei 2002, Stb. 288.

XNoot
3

Stb. 1988, 638, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 584.

XNoot
4

Stb. 1995, 501, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 juni 2003, Stb. 292.

XNoot
5

Stb. 1992, 625, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 oktober 2003, Stb. 449.

XNoot
6

Stb. 1992, 663, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2003, Stb. 2004, 16.

XNoot
7

Stb. 1990, 442, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 2002, Stb. 615.

XNoot
8

Stb. 1998, 496, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2003, Stb. 2004, 16.

XNoot
9

Stb. 1996, 225, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 december 2003, Stb. 500.

XNoot
10

Stb. 2003, 516.

XNoot
11

Stb. 2002, 568.

XNoot
12

Stb. 1998, 495, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2003, Stb. 2004, 16.

XNoot
13

Stb. 1998, 512, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 17 december 2003, Stb. 2004, 16.

XNoot
14

Stb. 2000, 286, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 oktober 2003, Stb. 469.

XNoot
15

Stb. 2001, 225, laatstelijk gewijzigd bij de wet 22 oktober 2003, Stb. 469.

XNoot
16

Stb. 1993, 714, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 29 046.

Handelingen II 2003/2004, blz. 1861.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 046 (A, B).

Handelingen I 2003/2004, blz. 519–520.

Naar boven