Besluit van 16 april 2004, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel I, van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189) en van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit inzamelen afvalstoffen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 14 april 2004, nr. MJZ2004039295, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel XVIII van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189) en artikel 25 van het Besluit inzamelen afvalstoffen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

Artikel I, onderdeel I, van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189) treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Artikel 2

Het Besluit inzamelen afvalstoffen treedt in werking met ingang van 1 mei 2004.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 april 2004

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de zevenentwintigste april 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Artikel 1

Artikel I, onderdeel I, van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189) voegt een nieuw artikel 10.55 in de Wet milieubeheer. Het artikel bevat onder meer een verplichting voor vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen om zich op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars te laten vermelden. Ter uitvoering van artikel 10.55 zijn in de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen regels opgenomen omtrent de procedure en de criteria voor vermelding op de lijst. Het onderhavige artikel bepaalt dat voornoemde wijziging van de Wet milieubeheer per 1 mei 2004 in werking treedt.

Artikel 2

De regelgeving aangaande inzamelaars van afvalstoffen hangt nauw samen met de regelgeving aangaande vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen. Dit artikel bepaalt dat het Besluit inzamelen afvalstoffen op dezelfde datum in werking treedt. Met ingang van 1 mei 2004 zullen voorts in werking treden:

– de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen,

– het besluit tot aanwijzing van een instantie als bedoeld in de artikelen 10.45, derde lid, en 10.55, derde lid, van de Wet milieubeheer, en

– een besluit tot erkenning van een instantie als bedoeld in artikel 11, eerste lid, onder c, van het Besluit inzamelen afvalstoffen en artikel 5, eerste lid, onder c, van de Regeling inzamelaars, vervoerders, handelaars en bemiddelaars van afvalstoffen.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Naar boven