Besluit van 13 april 2004, houdende wijziging van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen in verband met de verordeningen (EG) 1829/2003 en 1830/2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 januari 2004, VGB/VL 2448599, gedaan in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Gelet op:

– verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268);

– verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 (PbEU L 268) betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG; en

– artikel 4, eerste lid, artikel 8, eerste lid, onder c, en artikel 13, onder a, van de Warenwet;

De Raad van State gehoord (advies van 23 maart 2004, no.W13.04.0049/III);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 31 maart 2004, VGB/VL2470052, uitgebracht in overeenstemming met Onze Ministers van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, en van Economische Zaken;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, onder b en c, komt te luiden:

b. verordening (EG) 1829/2003: verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268);

c. verordening (EG) 1830/2003: verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 (PbEU L 268) betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG.

B

Artikel 2 komt te luiden:

Artikel 2

  • 1. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 3 van verordening (EG) 258/97.

  • 2. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, artikel 13, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003.

  • 3. Het is verboden eet- of drinkwaren te verhandelen anders dan met inachtneming van de bij dit besluit gestelde voorschriften met betrekking tot het bezigen van vermeldingen of voorstellingen betreffende de samenstelling van de waar en de wijze waarop de waar is bereid of behandeld.

C

Aan artikel 2 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 4. Het is verboden te handelen in strijd met artikel 4, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 1830/2003.

D

Voor de huidige tekst van artikel 3 wordt de aanduiding «1.» geplaatst, waarna een lid wordt toegevoegd, luidende:

  • 2. De bevoegde instantie, bedoeld in hoofdstuk II van verordening (EG) 1829/2003, is Onze Minister.

E

In artikel 3a, derde lid, onder b, wordt «artikel 1, tweede lid, onder a tot en met c, van verordening (EG) 258/97» vervangen door: artikel 1, tweede lid, onder c, van verordening (EG) 258/97.

ARTIKEL II

  • 1. Dit besluit treedt in werking met ingang van 18 april 2004.

  • 2. In afwijking van het eerste lid treedt artikel I, onder C, in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 13 april 2004

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de vijftiende april 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Algemeen

Op 18 oktober 2003 zijn gepubliceerd:

– verordening (EG) nr. 1829/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 inzake genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders (PbEU L 268), verder te noemen: verordening (EG) 1829/2003;

– verordening (EG) nr. 1830/2003 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 22 september 2003 (PbEU L 268) betreffende de traceerbaarheid en etikettering van genetisch gemodificeerde organismen en de traceerbaarheid van met genetisch gemodificeerde organismen geproduceerde levensmiddelen en diervoeders en tot wijziging van richtlijn 2001/18/EG, verder te noemen: verordening (EG) 1830/2003.

Net als andere EG-verordeningen zijn verordening (EG) 1829/2003 en verordening (EG) 1830/2003 verbindend in al hun onderdelen en rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat van de Europese Unie. Het is daarom niet noodzakelijk en zelfs niet toegestaan deze verordeningen om te zetten in nationale wetgeving. Wel is het, om overtreding van die voorschriften uit de verordening te kunnen bestraffen, noodzakelijk om deze aan te wijzen als strafbaar of beboetbaar feit. Dat gebeurt met dit wijzigingsbesluit.

Bij dit besluit worden krachtens de Warenwet de nationale verbodsbepalingen vastgesteld die in verband met deze verordeningen noodzakelijk zijn met betrekking tot eet- en drinkwaren. Wijziging van andere wetgeving ten gevolge van verordening (EG) 1829/2003 en van verordening (EG) 1830/2003 in verband met de gezondheid en het welzijn van dieren, het milieu en diervoeders, blijft in dit besluit buiten beschouwing.

Verordening (EG) 1829/2003

Verordening (EG) 1829/2003 heeft tot doel:

a. de basis te leggen voor het waarborgen van een hoog beschermingsniveau voor het leven en de gezondheid van de mens, de gezondheid en het welzijn van dieren, het milieu en de belangen van de consument met betrekking tot genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders, waarbij de goede werking van de interne markt van de Europese Unie gewaarborgd is;

b. communautaire procedures vast te stellen voor de toelating van en het toezicht op genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders;

c. bepalingen vast te stellen voor de etikettering van genetisch gemodificeerde levensmiddelen en diervoeders.

Verordening (EG) 1829/2003 is in werking getreden met ingang van 7 november 2003. Zij is van toepassing met ingang van zes maanden na bekendmaking, dus met ingang van 18 april 2004.

Ter uitvoering van enkele bepalingen van verordening (EG) 1829/2003 kunnen door de Commissie van de Europese Gemeenschappen volgens de procedure van artikel 35, tweede lid, van verordening (EG) 1829/2003, nadere voorschriften worden vastgesteld. Vooralsnog heeft de Commissie van deze bevoegdheid geen gebruik gemaakt.

Aanpassing van krachtens de Warenwet inzake eet- en drinkwaren gestelde voorschriften is vooralsnog niet noodzakelijk. Deze Warenwettelijke voorschriften zijn namelijk niet strijdig met verordening (EG) 1829/2003, en volgens de procedure van artikel 35, tweede lid, van verordening (EG) 1829/2003 zijn zoals hierboven vermeld nog geen toepassingsbepalingen vastgesteld.

Verordening (EG) 1830/2003

Verordening (EG) 1830/2003:

a. bevat een kaderregeling voor de traceerbaarheid van producten die geheel of gedeeltelijk bestaan uit genetisch gemodificeerde organismen (verder te noemen: GGO's) en van met GGO's geproduceerde levensmiddelen en diervoeders;

b. is gericht op het vergemakkelijken van een juiste etikettering, controle voor milieu en, indien van toepassing, voor de gezondheid;

c. is gericht op de uitvoering van passende maatregelen voor de beheersing van risico's, zo nodig met inbegrip van het uit de handel nemen van producten.

Verordening (EG) 1830/2003 is in werking getreden met ingang van 7 november 2003. De artikelen 1 tot en met 7, en artikel 9, eerste lid, van verordening (EG) 1830/2003 worden – zo blijkt uit artikel 13, tweede lid, van verordening (EG) 1830/2003 – van toepassing op de negentigste dag, volgende op die van de bekendmaking van de in artikel 8, onder a, van de verordening bedoelde maatregel in het Publicatieblad van de Europese Unie. Deze maatregel betreft een nog door de Commissie vast te stellen systeem voor de ontwikkeling van eenduidige identificatienummers en de toekenning ervan aan GGO's.

Aanpassing van krachtens de Warenwet inzake eet- en drinkwaren gestelde voorschriften is vooralsnog niet noodzakelijk. Deze Warenwettelijke voorschriften zijn namelijk niet strijdig met verordening (EG) 1830/2003.

Dit besluit noopt voorts niet tot wijziging van de bijlage bij het Warenwetbesluit bestuurlijke boeten. Rubriek D-57 van die bijlage voldoet ook na de inwerkingtreding van dit besluit.

Artikelsgewijs

Artikel I

Vóór de inwerkingtreding van dit besluit verbood artikel 2, tweede en vierde lid, van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen, handelen in strijd met bepaalde voorschriften van verordening (EG) 1139/98 en verordening (EG) 50/2000. Beide verordeningen zijn evenwel ingetrokken bij artikel 37 van verordening 1829/2003. De desbetreffende verbodsbepalingen dienen daarom te vervallen.

Artikel 4, tweede lid, artikel 9, eerste en derde lid, en artikel 31, van verordening (EG) 1829/2003, en artikel 4, eerste, tweede, vierde en zesde lid, en artikel 5, eerste en tweede lid, van verordening (EG) 1830/2003, bevatten voorschriften inzake de verhandeling van levensmiddelen die niet reeds voorkomen in bestaande communautaire of nationale wetgeving. Handelen in strijd met deze voorschriften dient verboden te worden.

Artikel I, onder A, B, en C, regelt deze aspecten.

De wijziging van artikel 3a, derde lid, onder b, van het Warenwetbesluit Nieuwe voedingsmiddelen (artikel I, onder E) is noodzakelijk in verband met artikel 38, eerste lid, eerste streepje, van verordening (EG) 1829/2003. Bij die bepaling is artikel 1, tweede lid, onder a en b, van verordening (EG) 258/97, geschrapt.

Artikel II

Met uitzondering van artikel I, onder C, treedt dit besluit in werking met ingang van 18 april 2004. Vanaf dat tijdstip zal immers verordening (EG) 1829/30 van toepassing zijn.

Artikel I, onder C, daarentegen treedt in werking met ingang van een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij de vaststelling van dit besluit was immers nog niet bekend met ingang van welke datum verordening (EG) 1830/EG volledig van toepassing zal zijn. Die datum hangt af van het tijdstip waarop de maatregel, bedoeld in artikel 8, onder a, van verordening (EG) 1830/2003, wordt bekendgemaakt. Bij bovenstaande toelichting op verordening (EG) 1830/2003 is hierop reeds nader ingegaan.

Administratieve lasten

Dit besluit leidt niet tot administratieve lasten voor het bedrijfsleven. Het ontwerpbesluit is voorgelegd aan het Adviescollege toetsing administratieve lasten (Actal). Dat college heeft het besluit echter niet geselecteerd voor een toets op de gevolgen voor het bedrijfsleven.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst


XNoot
1

Stb. 1997, 205, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 25 september 2000, Stb. 434.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State is openbaar gemaakt door terinzagelegging bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Tevens zal het advies met de daarbij ter inzage gelegde stukken worden opgenomen in het bijvoegsel bij de Staatscourant van 11 mei 2004, nr. 89.

Naar boven