Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 13AMvB

Besluit van 15 januari 2004 tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1971, Stb. 27 (vaststelling wettelijke rente)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 1 december 2003, Directie Wetgeving, nr. 5257618/03/6, gedaan mede namens Onze Minister van Financiën;

Gelet op artikel 120, eerste lid, van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 december 2003, nr. W03.03.511/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 januari 2004, nr. 5263739/04/6, uitgebracht mede namens Onze Minister van Financiën;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het koninklijk besluit van 18 januari 1971, Stb. 271, wordt het woord «vijf» vervangen door «vier».

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 februari 2004.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 15 januari 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Financiën,

G. Zalm

Uitgegeven de tweeëntwintigste januari 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Met dit besluit wordt de wettelijke rente per 1 februari 2004 verlaagd van 5% naar 4%. Het betreft hier de wettelijke rente als bedoeld in artikel 119 van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De vorige wijziging vond plaats per 1 augustus 2003 (besluit van 3 juli 2003, Stb. 280, tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 januari 1971, Stb. 27).

Als referentierente voor de berekening van de hoogte van de wettelijke rente wordt de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank gehanteerd. De wettelijke rente wordt berekend aan de hand van de formule: herfinancieringsrente ECB + 2,25%-punt.

Aanpassing van het percentage van de wettelijke rente geschiedt in beginsel, voor zover nodig, halfjaarlijks per 1 januari en per 1 juli (peildatum ultimo oktober respectievelijk ultimo april). Om al te grote veranderingen te vermijden wordt een verlaging of verhoging beperkt tot 2 procentpunten. Er vindt een afronding plaats van halven of meer naar boven en overigens naar beneden. Per 1 juli (peildatum ultimo april) is wijziging van het percentage mogelijk, doch alleen indien de dan geldende wettelijke rente meer dan 1 procentpunt verschilt van de rente die op dat moment zou gelden op basis van de hiervoor aangegeven berekeningswijze.

Per ultimo oktober bedroeg de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank 2%. In overeenstemming met de geschetste systematiek is het percentage van de wettelijke rente bepaald op 4.

Ter verduidelijking wordt opgemerkt dat de op de peildatum geldende herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank wordt gepubliceerd in het betreffende maandbericht van de Europese Centrale Bank onder de benaming «minimale inschrijvingsrente»1. Naast de regeling voor de «gewone» wettelijke rente, waarop dit besluit betrekking heeft, bestaat een bijzonder regeling voor handelstransacties in artikel 119a van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. De wettelijke rente die geldt voor handelstransacties wordt halfjaarlijks automatisch aangepast, waarbij eveneens de herfinancieringsrente van de Europese Centrale Bank als uitgangspunt geldt. Voor de wettelijke rente voor handelstransacties is de herfinancieringsrente onder de benaming «marginale rentevoet» opgenomen in het maandbericht van de Europese Centrale Bank2.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Financiën,

G. Zalm


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 3 juli 2003, Stb. 280.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.

XNoot
1

www.dnb.nl, ECB-publicaties, ECB-maandbericht oktober 2003, Tabel 1.3 Monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem, Basisherfinancieringstransacties, Variabele-rentetenders, Minimale inschrijvingsrente.

XNoot
2

www.dnb.nl, ECB-publicaties, ECB-maandbericht juni respectievelijk december, Tabel 1.3 Monetaire beleidstransacties van het Eurosysteem, Basisherfinancieringstransacties, Variabele-rentetenders, Marginale rentevoet.