Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2004, 129AMvB

Besluit van 25 maart 2004 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet justitiële gegevens

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 24 maart 2004, Directie Wetgeving, nr. 5277832/04/6;

Gelet op artikel 78 van de Wet justitiële gegevens;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet justitiële gegevens treedt in werking met ingang van 1 april 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 maart 2004

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de eenendertigste maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner