Wet van 4 maart 2004, houdende wijziging van een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het in verband met de reorganisatie van de inspectiefunctie binnen het Ministerie van Verkeer en Waterstaat noodzakelijk is een aantal wetten op het terrein van de scheepvaart te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Binnenschepenwet1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt gewijzigd als volgt:

1. de onderdelen i tot en met l worden geletterd j tot en met m;

2. onderdeel h wordt vervangen door twee onderdelen, luidende:

h. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

i. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;.

B

In de artikelen 5, eerste lid, 5b, derde lid, 6, vierde lid, 7 en 8, tweede lid, wordt «het hoofd van de scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

C

In de artikelen 5a, tweede en derde lid, 5b, eerste lid, 8, vierde lid, en 13a, tweede en derde lid, wordt «Het hoofd van de scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: De inspecteur-generaal.

D

In de artikelen 9, eerste lid, 27, eerste en tweede lid, en 28, eerste lid, wordt «scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: divisie Scheepvaart.

E

Artikel 30, derde lid, vervalt.

ARTIKEL II

In artikel 755, vijfde lid, van Boek 8 van het Burgerlijk Wetboek2 wordt «het hoofd van de scheepsmetingsdienst» vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL III

In artikel 24, eerste lid, tweede volzin, van de Kadasterwet3 wordt «de ambtenaar van de Scheepsmetingdienst» vervangen door: een ambtenaar van de Dienst belast met het aanbrengen van brandmerken op te boek staande schepen of van een andere door de bewaarder daarmee belaste persoon.

ARTIKEL IV

De Meetbrievenwet 19814 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1, onderdeel g, komt te luiden:

g. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;.

B

In de artikelen 1, onderdelen j en k, 4, eerste lid, onderdeel a, onder 2e, onderdelen b en c, en tweede lid, 6, eerste en tweede lid, 7, eerste lid, 9, eerste, tweede en vijfde lid, 11, eerste en tweede lid, 12, eerste lid, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 17, eerste lid, 18, 19, eerste lid, 21, eerste lid, 24, derde lid, onderdeel d, en 25, vierde lid, wordt «het Hoofd van de Scheepsmetingsdienst» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

C

In de artikelen 7, tweede lid, 12, tweede lid, en 15, tweede lid, wordt «Het Hoofd van genoemde dienst» telkens vervangen door: De inspecteur-generaal.

D

In de artikelen 8 en 9, vierde lid, wordt «Het Hoofd van de Scheepsmetingsdienst» telkens vervangen door: De inspecteur-generaal.

E

In de artikelen 25, eerste lid, en 26, eerste lid, wordt «de Scheepsmetingsdienst» telkens vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

F

Artikel 31 wordt gewijzigd als volgt:

1. onderdeel c vervalt en de onderdelen d en e worden geletterd c en d.

2. onderdeel b komt te luiden:

b. de ambtenaren van de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL V

In artikel 12, onder 2°, van de Uitvoeringswet Visserijverdrag 19675 wordt «de Scheepvaartinspectie» vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL VI

In artikel 24, onderdeel b, van de Vaarplichtwet6 wordt «de scheepvaartinspectie» vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL VII

De Wet havenstaatcontrole7 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. de onderdelen l en m worden geletterd n en o.

2. onderdeel k wordt vervangen door drie onderdelen, luidende:

k. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

l. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

m. ambtenaar van de divisie Scheepvaart: een door de inspecteur-generaal aangewezen ambtenaar van de divisie Scheepvaart;.

B

In de artikelen 3, eerste, tweede en derde lid, 4, 5, eerste lid, 6, 7, eerste lid, 8, tweede en derde lid, 9, eerste en tweede lid, 10, eerste lid, tweede lid, aanhef, en derde lid, 12, derde lid, 13, eerste lid, 15, eerste lid, 16, 17, eerste en tweede lid, 18, 19, 26, eerste lid, en 29, onderdelen a en b, wordt «de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de divisie Scheepvaart.

C

In de artikelen 10, tweede lid, onderdeel b, 11, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, en 14, eerste en tweede lid, wordt «het hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

ARTIKEL VIII

In de artikelen 2, tweede lid, onderdeel c, en 4, eerste lid, onderdeel h, van de Wet nationaliteit zeeschepen in rompbevrachting8 wordt «de Scheepsmetingsdienst» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL IX

In artikel 11, tweede lid, van de Wet op de Geneesmiddelenvoorziening9 wordt «de scheepvaartinspectie» vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL X

In artikel 18 van de Wet pleziervaartuigen10 wordt «de Scheepvaartinspectie» vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XI

In artikel 27, eerste en tweede lid, van de Wet scheepsuitrusting11 wordt «de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XII

De Wet voorkoming verontreiniging door schepen12 wordt gewijzigd als volgt:

A

Onder vervanging van de punt aan het slot van artikel 1, onderdeel i, door een puntkomma, worden twee onderdelen toegevoegd, luidende:

j. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

k. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In de artikelen 9, tweede lid, 14, eerste lid, 19, eerste lid, 20, 21, 22, eerste lid, 23, eerste en tweede lid, 24 en 25, eerste lid, wordt «de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de divisie Scheepvaart.

C

In de artikelen 9, derde lid, 27, derde lid, 34 en 35, eerste lid, wordt «het Hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

D

In artikel 29, eerste lid, wordt «Het Hoofd van de Scheepvaartinspectie» vervangen door: De inspecteur-generaal.

E

In artikel 30, eerste lid, wordt «de Dienst van de Scheepvaartinspectie» vervangen door: de divisie Scheepvaart.

ARTIKEL XIII

Het Wetboek van Koophandel13 wordt gewijzigd als volgt:

A

In artikel 407, tweede, derde en vierde lid, wordt «het hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

B

In artikel 417, tweede lid, wordt «de scheepvaartinspectie» vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

C

In artikel 451e, derde en vierde lid, wordt «het Hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XIV

In artikel 469 van het Wetboek van Strafrecht14 wordt «het Hoofd van de Scheepvaartinspectie» vervangen door: de inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XV

De Zeevaartbemanningswet15 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 1 wordt gewijzigd als volgt:

1. onderdeel l wordt geletterd n;

2. het ingevolge de Wet van 5 april 2001 tot wijziging van bepalingen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (Stb. 180) ingevoegde onderdeel m wordt geletterd o;

3. de bestaande onderdelen m tot en met p worden geletterd p tot en met s;

4. na onderdeel k worden twee onderdelen ingevoegd, luidende:

l. inspecteur-generaal: inspecteur-generaal van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

m. divisie Scheepvaart: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;.

5. in de nieuwe onderdelen n en q wordt «het hoofd van de Scheepvaartinspectie» vervangen door: de inspecteur-generaal.

B

In de artikelen 5, eerste lid, 7, eerste lid, 11, eerste en tweede lid, 12, tweede lid, 14, eerste en tweede lid, 15, eerste lid, 17, derde lid, 22, vierde lid, 23, zevende lid, 24, tweede lid, 25, tweede lid, onderdeel b, 30, negende lid, 33, vierde lid, 34, eerste lid, onderdeel d, 39, eerste lid, 45, 59, 61, 65 en 67, eerste lid, wordt «het hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de inspecteur-generaal.

C

In de artikelen 8, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 13, 16, 20, eerste en derde lid, 23, vijfde lid, 24, eerste, derde, vierde en vijfde lid, 25, eerste lid, tweede lid, aanhef, 25a, tweede lid, 34, derde lid, en 44, tweede lid, wordt «Het hoofd van de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: De inspecteur-generaal.

D

In de artikelen 49, eerste lid, 52, eerste en tweede lid, en 55, onderdeel b, wordt «de Scheepvaartinspectie» telkens vervangen door: de divisie Scheepvaart.

E

Artikel 53, eerste lid, komt te luiden:

  • 1. De ambtenaar van de divisie Scheepvaart stelt de inspecteur-generaal onverwijld in kennis van de aanhouding en van de redenen voor de aanhouding.

F

In artikel 61 wordt «een ambtenaar van de Scheepvaartinspectie» vervangen door: een ambtenaar van de divisie Scheepvaart.

ARTIKEL XVI

Indien het bij koninklijke boodschap van 14 januari 2002 ingediende voorstel van wet tot vaststelling van regels omtrent de publiekrechtelijke registratie van zeeschepen in Nederland (Wet publiekrechtelijke registratie zeeschepen) (28 180) tot wet wordt verheven, wordt in artikel 4.2, eerste lid, onderdeel h, van die wet «Scheepvaartinspectie» vervangen door: divisie Scheepvaart van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL XVII

De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 maart 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertigste maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1981, 678, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 13.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 7 februari 2004, Stb. 54.

XNoot
3

Stb. 1996, 473, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 410.

XNoot
4

Stb. 1981, 122, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 december 1997, Stb. 580.

XNoot
5

Stb. 1973, 476, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

XNoot
6

Stb. 1972, 445, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 29 november 2001, Stb. 625.

XNoot
7

Stb. 1997, 557, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2002, Stb. 74.

XNoot
8

Stb. 1992, 541, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 180.

XNoot
9

Stb. 1958, 408, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 april 2001, Stb. 206.

XNoot
10

Stb. 1996, 605, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 januari 1999, Stb. 30.

XNoot
11

Stb. 2000, 192, gewijzigd bij de wet van 18 april 2002, Stb. 244.

XNoot
12

Stb. 1983, 683, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 13 april 2000, Stb. 192.

XNoot
13

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 5 februari 2004, Stb. 50.

XNoot
14

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 maart 2004, Stb. 107.

XNoot
15

Stb. 1997, 757, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 22 mei 2003, Stb. 259.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 29 011.

Handelingen II 2003/2004, blz. 3237.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 011 (A).

Handelingen I 2003/2004, blz. 919.

Naar boven