Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2004, 116Wet

Rijkswet van 4 maart 2004, houdende wijziging van de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 in verband met de instelling van de Inspectie Verkeer en Waterstaat

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het noodzakelijk is de Schepenwet en de Wet behoud scheepsruimte 1939 te wijzigen ten aanzien van de positie van de Scheepvaartinspectie in Nederland in verband met de totstandkoming van de Inspectie Verkeer en Waterstaat;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State van het Koninkrijk gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, de bepalingen van het Statuut voor het Koninkrijk in acht genomen zijnde, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Schepenwet1 wordt gewijzigd als volgt:

A

Artikel 10 wordt gewijzigd als volgt:

1. in het tweede lid, vervallen de woorden «, met den titel van inspecteur generaal,», alsmede de komma achter «hoofd van de scheepvaartinspectie»;

2. er worden twee leden toegevoegd, luidende:

  • 4. De bij of krachtens deze rijkswet aan de ambtenaren van de scheepvaartinspectie, uitgezonderd het krachtens het tweede lid benoemde hoofd, opgedragen taken of toegekende bevoegdheden worden in Nederland en ten aanzien van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde schepen, verricht onderscheidenlijk uitgeoefend door de daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat.

  • 5. De bij of krachtens deze rijkswet aan de ambtenaren van de scheepvaartinspectie opgedragen taken of toegekende bevoegdheden kunnen in Nederland ten aanzien van de in artikel 2, tweede lid, bedoelde schepen, ook worden verricht onderscheidenlijk uitgeoefend door de ambtenaren die in de Nederlandse Antillen of Aruba zijn belast met de uitvoering van en het toezicht op de naleving van deze rijkswet.

B

Artikel 26b, negende lid, komt te luiden:

  • 9. Het secretariaat van de Commissie berust bij het Ministerie van Verkeer en Waterstaat.

ARTIKEL II

Artikel 7, eerste lid, onderdeel b, van de Wet behoud scheepsruimte 19392, komt te luiden:

b. de ambtenaren van de Scheepvaartinspectie en de daartoe door Onze Minister aangewezen ambtenaren van de Inspectie Verkeer en Waterstaat en van Rijkswaterstaat;.

ARTIKEL III

Deze rijkswet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, met uitzondering van artikel I, onderdelen A, aanhef en onder 1, en B, dat in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze rijkswet wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 4 maart 2004

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertigste maart 2004

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1932, 86, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 27 september 2001, Stb. 482.

XNoot
2

Stb. 1939, 636, laatstelijk gewijzigd bij de rijkswet van 27 september 2001, Stb. 482.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 29 010 (R 1739).

Handelingen II 2003/2004, blz. 3237.

Kamerstukken I 2003/2004, 29 010 (R 1739) (A).

Handelingen I 2003/2004, blz. 919.