Besluit van 10 december 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Economische Zaken van 9 december 2003, nr. WJZ 3073290;

Gelet op artikel 83 van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek treden in werking met ingang van 3 januari 2004.

Onze Minister van Economische Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2003

Beatrix

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

De Wet op het Centraal bureau voor de statistiek is op 18 november 2003 aangenomen door de Eerste Kamer. De mededeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op grond van artikel 11 van de Tijdelijke referendumwet is in Staatscourant nr. 226, d.d. 21 november 2003 gepubliceerd. Met inachtneming van de in laatstgenoemde wet gegeven termijnen is inwerkingtreding van de Wet op het Centraal bureau voor de statistiek niet eerder mogelijk dan met ingang van 3 januari 2004.

De Minister van Economische Zaken,

L. J. Brinkhorst

Naar boven