Besluit van 19 december 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, van 18 december 2003, nr. SV/R&S/03/94813;

Gelet op artikel XXIX van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Verzamelwet sociale verzekeringen 2003 treedt in werking met ingang van 1 januari 2004, met uitzondering van artikel X, onderdeel T, onder 1.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 december 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de dertigste december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Verzamelwet sociale verzekeringen 2003. De invoeringsdatum is gesteld op 1 januari 2004.

De enige uitzondering heeft betrekking op de wijziging van artikel 79a, eerste lid, van de WAO. Dit artikellid wordt inhoudelijk in een ander wetgevingstraject gewijzigd, dat vermoedelijk eveneens met ingang van 1 januari 2004 in werking treedt. Voorts kan de wijziging met terugwerkende kracht die in artikel XXIX, derde lid, van de Verzamelwet is opgenomen voor dit onderdeel niet geëffectueerd worden, omdat de voorgestelde wijziging in de uitvoering tot onduidelijkheden zou leiden.

De Minister van Sociale zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

Naar boven