Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 543AMvB

Besluit van 10 december 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 6 november 2003, Stb. 2003, 450, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 3 december 2003 nr. 5254906/03/6;

Gelet op artikel II van de Wet van 6 november 2003, Stb. 2003, 450, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

De Wet van 6 november 2003, Stb. 2003, 450, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken treedt in werking met ingang van 23 december 2003.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 10 december 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achttiende december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner