Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2003, 524Wet

Wet van 10 december 2003 tot wijziging van enkele socialeverzekeringswetten inzake verlenging van het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht en enkele andere wijzigingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is het bij de Wet beperking export uitkeringen behorende overgangsrecht, voor een beperkte groep uitkeringsgerechtigden, te verlengen en naar aanleiding van de evaluatie van die wet tevens enkele andere wijzigingen in socialeverzekeringswetten aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE KINDERBIJSLAGWET

Artikel 7b van de Algemene Kinderbijslagwet1 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

2. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid.

3. Het tot vijfde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 5. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op kinderbijslag kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

ARTIKEL II. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE NABESTAANDENWET

De Algemene nabestaandenwet2 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 32a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het vierde lid wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat betrokkene in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot het zesde lid.

4. Het tot zesde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 6. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering dan wel wezenuitkering kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

B

Artikel 32b wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat betrokkene in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vierde lid wordt de zinsnede «, zesde en zevende lid» vervangen door: en zesde lid.

C

Artikel 68 komt te luiden:

Artikel 68

 • 1. Hoofdstuk 3, afdeling I, paragraaf 9, is tot 1 januari 2004 niet van toepassing op de persoon, die:

  a. op 31 december 1999, op grond van artikel 14, 22 dan wel 26, recht heeft op nabestaandenuitkering, halfwezenuitkering dan wel wezenuitkering;

  b. op die dag niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in een van de in het derde lid aangewezen landen.

 • 2. Hoofdstuk 3, afdeling I, paragraaf 9, is tot 1 januari 2004 evenmin van toepassing op de persoon, die:

  a. op 31 december 1999, op grond van artikel 22 recht heeft op halfwezenuitkering;

  b. de halfwees op die dag niet woont in Nederland, en

  c. de halfwees op 1 januari 2003 woont in een van de in het derde lid aangewezen landen.

 • 3. Voor de toepassing van het eerste en tweede lid worden de volgende landen aangewezen: Armenië, Barbados, Belize, Benin, Burkina Faso, Botswana, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japan, Kenia, Koeweit, Madagaskar, Maleisië, Mali, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Oekraïne, Pakistan, Russische Federatie, Sri Lanka, St. Vincent & Grenadines, Swaziland, Tanzania, Togo, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, uitsluitend voorzover het de Baljuwschappen Jersey en Guernsey betreffen, Vietnam en Zimbabwe.

 • 4. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2004.

ARTIKEL III. WIJZIGING VAN DE ALGEMENE OUDERDOMSWET

De Algemene Ouderdomswet3 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 8a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid.

4. Het tot vijfde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 5. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op toeslag kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

B

Artikel 9a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt de zinsnede «tweede en vijfde lid» vervangen door: tweede lid.

2. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het vierde lid wordt vervangen door:

 • 4. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ouderdomspensioen bestaat alsof de pensioengerechtigde in Nederland woont. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

C

In hoofdstuk VIII (Overgangsbepalingen) wordt na artikel 61 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 62

 • 1. Artikel 8a is tot 1 januari 2004 niet van toepassing op de pensioengerechtigde, die:

  a. op 31 december 1999 op grond van artikel 8 recht heeft op een toeslag;

  b. op die dag niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in een van de in het vierde lid aangewezen landen.

 • 2. Artikel 9a is tot 1 januari 2004 niet van toepassing op de pensioengerechtigde, die:

  a. op 31 december 1999 aanspraak heeft op een bruto-ouderdomspensioen gelijk aan het bedrag, bedoeld in artikel 9, tiende lid, onderdeel a of c;

  b. op die dag niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in een van de in het vierde lid aangewezen landen.

 • 3. Het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op de pensioengerechtigde, die:

  a. op en na 1 februari 1994 recht heeft op ouderdomspensioen op grond van artikel II van de wet van 23 oktober 1993 tot wijziging van de Algemene Ouderdomswet (wijziging in de verhouding van ouderdomspensioen en toeslag, Stb. 592);

  b. op 31 december 1999 niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in een van de in het vierde lid aangewezen landen.

 • 4. Voor de toepassing van het eerste tot en met derde lid worden de volgende landen aangewezen: Armenië, Barbados, Belize, Benin, Burkina Faso, Botswana, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japan, Kenia, Koeweit, Madagaskar, Maleisië, Mali, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Oekraïne, Pakistan, Russische Federatie, Sri Lanka, St. Vincent & Grenadines, Swaziland, Tanzania, Togo, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, uitsluitend voorzover het de Baljuwschappen Jersey en Guernsey betreffen, Vietnam en Zimbabwe.

 • 5. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2004.

ARTIKEL IV. WIJZIGING VAN DE ZIEKTEWET

Artikel 19a van de Ziektewet4 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vierde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het vijfde lid vervalt onder vernummering van het zesde lid tot het vijfde lid.

4. Het tot vijfde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 5. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op ziekengeld kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

ARTIKEL V. WIJZIGING VAN DE WET OP DE ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING

De Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering5 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 20 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot het zesde lid.

4. Het tot zesde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 6. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op toekenning van arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

B

Artikel 43b komt te luiden:

Artikel 43b

 • 1. De arbeidsongeschiktheidsuitkering wordt ingetrokken indien de verzekerde niet meer in Nederland woont.

 • 2. Artikel 20, tweede, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

C

In artikel 47a, eerste lid, vervalt de laatste volzin.

D

Na artikel 91a wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 91b

 • 1. De artikelen 20, 43b, en 47a zijn tot 1 januari 2004 niet van toepassing op de persoon, die:

  a. op 31 december 1999, op grond van artikel 18 recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering;

  b. op die dag niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in Armenië, Barbados, Belize, Benin, Burkina Faso, Botswana, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japan, Kenia, Koeweit, Madagaskar, Maleisië, Mali, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Oekraïne, Pakistan, Russische Federatie, Sri Lanka, St. Vincent & Grenadines, Swaziland, Tanzania, Togo, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, uitsluitend voorzover het de Baljuwschappen Jersey en Guernsey betreffen, Vietnam of Zimbabwe.

 • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2004.

ARTIKEL VI. WIJZIGING VAN DE WET ARBEIDSONGESCHIKTHEIDSVERZEKERING ZELFSTANDIGEN

De Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen6 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 7a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het derde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. In het vijfde lid, onderdeel b, wordt de zinsnede «op de Nederlandse Antillen» vervangen door: in de Nederlandse Antillen.

3. Het zesde lid vervalt onder vernummering van het zevende lid tot het zesde lid.

4. Het tot zesde vernummerde lid wordt vervangen door:

 • 6. Onze Minister deelt mede in welke landen op grond van een verdrag of een besluit van een volkenrechtelijke organisatie recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering kan bestaan. In deze mededeling wordt tevens opgenomen:

  a. de vindplaats van het desbetreffende verdrag of besluit, en

  b. de eventueel in dat verdrag of besluit aanwezige beperkingen.

B

Artikel 19a komt te luiden:

Artikel 19a. Einde van het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering bij niet in Nederland wonen

 • 1. Het recht op arbeidsongeschiktheidsuitkering eindigt indien de verzekerde niet meer in Nederland woont.

 • 2. Artikel 7a, tweede, vijfde en zesde lid, is van overeenkomstige toepassing.

C

Artikel 21a, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. In onderdeel b wordt de zinsnede «waarop een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden in het land waar betrokkene woont» vervangen door: dat hij in een land woont waarmee een verdrag in werking is getreden dan wel een besluit van een volkenrechtelijke organisatie van kracht is geworden.

2. De laatste volzin vervalt.

D

Na artikel 102 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 102a. Overgangsrecht Wet beperking export uitkeringen

 • 1. De artikelen 7a, 19a, en 21a zijn tot 1 januari 2004 niet van toepassing op de persoon, die:

  a. op 31 december 1999, op grond van artikel 7 recht heeft op arbeidsongeschiktheidsuitkering;

  b. op die dag niet woont in Nederland, en

  c. op 1 januari 2003 woont in Armenië, Barbados, Belize, Benin, Burkina Faso, Botswana, China, Colombia, Dominicaanse Republiek, Eritrea, Ethiopië, Gambia, Ghana, Guatemala, Honduras, Jamaica, Japan, Kenia, Koeweit, Madagaskar, Maleisië, Mali, Mauritius, Nicaragua, Nigeria, Oekraïne, Pakistan, Russische Federatie, Servië en Montenegro, Sri Lanka, St. Vincent & Grenadines, Swaziland, Tanzania, Togo, Venezuela, Verenigd Koninkrijk van Groot-Britannië en Noord-Ierland, uitsluitend voorzover het de Baljuwschappen Jersey en Guernsey betreffen, Vietnam of Zimbabwe.

 • 2. Dit artikel vervalt met ingang van 1 januari 2004.

ARTIKEL VII. WIJZIGING VAN DE TOESLAGENWET

De Toeslagenwet7 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 4a, derde lid, van de Toeslagenwet vervalt.

B

In artikel 15a vervalt het tweede lid en de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

ARTIKEL VIII. INWERKINGTREDING

 • 1. De artikelen van deze wet treden in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip, dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld.

 • 2. De artikelen II, onderdeel C, III, onderdeel C, V, onderdeel D, en VI, onderdeel D, werken terug tot en met 1 januari 2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 10 december 2003

Beatrix

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

A. J. de Geus

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1990, 128, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
2

Stb. 1995, 690, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
3

Stb. 1990, 129, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
4

Stb. 1999, 22, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
5

Stb. 1999, 23, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
6

Stb. 1999, 24, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XNoot
7

Stb. 1987, 91, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 9 oktober 2003, Stb. 376.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 2003/2004, 28 983.

Handelingen II 2003/2004, blz. 1530–1552; 1666.

Kamerstukken I 2003/2004, 28 983 (A).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 8 december 2003.