Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 510AMvB

Besluit van 3 december 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 25 april 2002, houdende regels voor de bewaring, het beheer en de verstrekking van gegevens van donoren bij kunstmatige donorbevruchting (Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 26 november 2003, Directie Wetgeving, nr. 5256280/03/6;

Gelet op artikel 14 van de Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, tweede volzin, en derde tot en met vijfde lid, treedt in werking met ingang van 1 januari 2004.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 december 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de zestiende december 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner