Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 450Wet

Wet van 6 november 2003 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 met betrekking tot het inwinnen van het advies van de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is om het overgangsrecht van de Vreemdelingenwet 2000 ten aanzien van de verplichting om de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken te horen, te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 20001 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 2, tweede lid, vervalt de derde volzin.

B

Artikel 118 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid wordt «een besluit op grond van de Vreemdelingenwet die is bekendgemaakt» vervangen door: een besluit op grond van de Vreemdelingenwet dat is bekendgemaakt.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Op de verplichting om de Adviescommissie voor vreemdelingenzaken te horen, is het tweede lid slechts van toepassing voorzover advisering ingevolge een verdrag of een Nederland bindend besluit van een volkenrechtelijke organisatie, dan wel ingevolge een onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak verplicht is.

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Artikel I, onderdeel B werkt terug tot en met 1 april 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 6 november 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties,

Th. C. de Graaf

Uitgegeven de achttiende november 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 2003, 370.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 267.

Handelingen II 2002/2003, blz. 3905–3906.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 267 (202, 202a, 202b).

Handelingen I 2003/2004, zie vergadering d.d. 28 oktober 2003.