Wet van 9 oktober 2003, houdende wijziging van de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder en de compensatie van tekorten voor de LVNL

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is wijzigingen aan te brengen in de Wet luchtvaart betreffende het veroorzaken van hinder en de compensatie van tekorten voor de LVNL;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet luchtvaart1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5.5, derde lid, vervalt «, vrijstelling of toestemming,».

B

In artikel 5.11, tweede lid, vervalt «, vrijstelling of toestemming».

C

Artikel 5.38 wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel b vervalt.

2. De onderdelen c en d worden onderscheidenlijk geletterd b en c.

ARTIKEL II

  • 1. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. Artikel I, onderdeel C werkt terug tot en met 1 januari 2001.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 9 oktober 2003

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

K. M. H. Peijs

Uitgegeven de dertiende november 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1999, 274, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 24.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 28 068.

Handelingen II 2002/2003, blz. 5147.

Kamerstukken I 2003/2004, 28 068 (A).

Handelingen I 2003/2004, blz. 13.

Naar boven