Besluit van 11 september 2003, houdende wijziging van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 26 juni 2003, nr. FO2003/64583;

Gelet op artikel 234, zevende lid, van de Gemeentewet;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 2003, nr. W04.03.0273/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 1 september 2003, nr. FO2003/73656;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen1 wordt als volgt gewijzigd:

In artikel 32, derde lid, wordt «consumentenprijsindexcijfer reeks: Alle Huishoudens (1985=100)» vervangen door: consumentenprijsindexcijfer reeks: Alle Huishoudens, totaal, op meest recente tijdsbasis.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 11 september 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de dertigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Jaarlijks wordt het maximumtarief dat in artikel 3, eerste lid, van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen is opgenomen voor de hoogte van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen, aangepast. Het Besluit parkeerbelastingen is in verband met de jaarlijkse indexatie laatstelijk op 29 juli 2003 gewijzigd. Voor deze jaarlijkse indexatie is het prijsindexcijfer van de gezinsconsumptie nodig. Hieronder wordt verstaan de consumentenprijsindex reeks: Alle Huishoudens (1985=100) die door het Centraal Bureau voor de Statistiek (hierna CBS) wordt berekend.

Bij de jaarlijkse indexatie wordt gekozen voor de formulering «reeks: Alle huishoudens (1985=100)» maar deze reeks wordt niet meer door het CBS gehanteerd en moet iedere keer door hen afzonderlijk worden berekend waarbij afrondingsverschillen kunnen gaan optreden. Door in artikel 3, derde lid, van het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen de formulering «(1985=100)» te vervangen door de woorden «totaal, op meest recente basis» blijft men altijd actueel, ook als het CBS overspringt naar een ander recenter basisjaar.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes


XNoot
1

Stb. 1990, 574, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 14 september 2001, Stb. 415.

XNoot
2

Laatstelijk gewijzigd bij besluit van 29 juli 2003, Stcrt. 2003, 153/pag. 7.

Naar boven