Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 373AMvB

Besluit van 24 september 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3,4,6,7,17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003) (Stb. 330)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 22 september 2003, directie Wetgeving, nr. 5245941/03/6;

Gelet op artikel 22 van het besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3,4,6,7,17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003) (Stb. 330);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het besluit van 16 augustus 2003, houdende vaststelling van tarieven voor vergoedingen als bedoeld in de artikelen 3,4,6,7,17 en 18 van de Wet tarieven in strafzaken (Besluit tarieven in strafzaken 2003) (Stb. 330) treedt in werking met ingang van 1 oktober 2003.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 september 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de dertigste september 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner