Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2003, 36AMvB

Besluit van 15 januari 2003, houdende verlening van een onderscheidingsvlag aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Laurentien

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, gedaan mede namens Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van Defensie, d.d. 14 januari 2003, nr. 02M445505;

Gezien het advies van de Hoge Raad van Adel van 26 april 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Met ingang van het tijdstip van de voltrekking van haar huwelijk met Zijne Koninklijke Hoogheid Prins Constantijn Christof Frederik Aschwin, Prins der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg, wordt aan Hare Koninklijke Hoogheid Prinses Petra Laurentien der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, mevrouw van Amsberg

de volgende onderscheidingsvlag verleend:

een vlag van (Nassaus) blauwe kleur waarvan hoogte en lengte zich verhouden als 5 : 6, die driehoekig is uitgesneden over 1/3 van de lengte van de vlag en de volgende onderdelen bevat:

a. op 5/12 van de lengte van de vlag een oranje kruis ter breedte van 1/5 van de hoogte van de vlag,

b. op het midden van het kruis Ons wapenschild, zoals vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 23 april 1980, nr. 3. (Stb. 206), gedekt met de Koninklijke Kroon, het goud vervangen door geel en het zilver door wit,

c. op het eerste kwartier een gele jachthoorn (Oranje) en

d. op het vierde kwartier een gele ruit (Brinkhorst).

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie zijn belast met de uitvoering van dit besluit waarvan afschrift zal worden gezonden aan de Hoge Raad van Adel en hetwelk in het Staatsblad, in het Publicatieblad van de Nederlandse Antillen en in het Afkondigingsblad van Aruba zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 januari 2003

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Defensie,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de vierde februari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner