Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2003, 339AMvB

Besluit van 15 augustus 2003, houdende inwerkingtreding van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557) en het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele op de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Warenwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur in verband met de integratie van de Wet op de gevaarlijke werktuigen in de Warenwet (Stb. 315)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 augustus 2003, nr. A&G/W&P/2003/53365, gedaan mede namens Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel V van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557) en artikel XXIII van het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele op de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Warenwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur in verband met de integratie van de Wet op de gevaarlijke werktuigen in de Warenwet (Stb. 315);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 september 2003 treden in werking in de hierna aangegeven volgorde:

a. artikel I, onderdeel B, en artikel II, eerste, derde en vierde lid, van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557);

b. het Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele op de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Warenwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur in verband met de integratie van de Wet op de gevaarlijke werktuigen in de Warenwet (Stb. 315).

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel B, en artikel II, eerste, derde en vierde lid, van de Wet van 1 november 2001 tot wijziging van de Warenwet met het oog op de incorporatie van productveiligheidsvoorschriften uit de Wet op de gevaarlijke werktuigen, zulks onder intrekking van deze wet en de Stoomwet (Stb. 557). Genoemde wet van 1 november 2001 is bij besluit van 24 april 2002 (Stb. 233) al grotendeels, echter met uitzondering van artikel I, onderdeel B en artikel II, met ingang van 22 mei 2002 in werking getreden. Met de inwerkingtreding van artikel II, eerste, derde en vierde lid met ingang van 1 september 2003, is de Wet op de gevaarlijke werktuigen ingetrokken en berusten de in genoemd artikel II, vierde lid, genoemde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen, die voordien op de Wet op de gevaarlijke werktuigen waren gebaseerd, voortaan op de Warenwet. De bedoelde algemene maatregelen van bestuur zijn daartoe aangepast, evenals het Arbeidsomstandighedenbesluit en een drietal warenwetbesluiten, bij Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Arbeidsomstandighedenbesluit en enkele op de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Warenwet gebaseerde algemene maatregelen van bestuur in verband met de integratie van de Wet op de gevaarlijke werktuigen in de Warenwet (Stb. 315). Het onderhavige besluit voorziet daarom tevens in inwerkingtreding van dat besluit met ingang van 1 september 2003.

Bij de regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Economische Zaken van 6 augustus 2003, nr. A&G/W&P/03/53370, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, enkele op de Wet op de gevaarlijke werktuigen en de Warenwet gebaseerde ministeriële regelingen in verband met de integratie van de Wet op de gevaarlijke werktuigen in de Warenwet en enige andere wijzigingen (Stcrt. 157) zijn ook de ministeriële regelingen die voortaan op de Warenwet berusten daartoe aangepast. Ook deze ministeriële regeling zal in werking treden op het in het onderhavige besluit bedoelde tijdstip, te weten met ingang van 1 september 2003.

In artikel I, onderdeel B, van genoemde wet van 1 november 2001 is voorzien in opname van een nieuw artikel 1a in de Warenwet. Met dit artikel wordt het toepassingsgebied van de Warenwet uitgebreid tot technische voortbrengselen die in het kader van mijnbouwwerkzaamheden worden gebruikt op het Nederlandse deel van het continentale plat. Een soortgelijke bepaling is nog onlangs met ingang van 1 januari 2003 bij artikel 188 van de Mijnbouwwet in de Wet op de gevaarlijke werktuigen opgenomen. Nu de Wet op de gevaarlijke werktuigen is ingetrokken en geïncorporeerd in de Warenwet kan ook het nieuwe artikel 1a van de Warenwet in werking treden.

De inwerkingtreding van artikel II, tweede lid, van genoemde wijzigingswet, dat voorziet in intrekking van de Stoomwet, zal op een later tijdstip plaatsvinden. De intrekking van de Stoomwet zal plaatsvinden op het tijdstip dat de incorporatie van de stoomwetgeving in het inmiddels op de Warenwet gebaseerde Besluit drukapparatuur is afgerond.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst