Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 335AMvB

Besluit van 25 augustus 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 19 juni 2003, Stb. 2003, 269, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie van 13 augustus 2003, nr. 5238713/03/6;

Gelet op artikel V van de Wet van 19 juni 2003, Stb. 2003, 269, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen;

Hebben goedgevonden en verstaan;

Enig artikel

De Wet van 19 juni 2003, Stb. 2003, 269, tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000, alsmede van enkele andere wetten teneinde enkele technische verbeteringen aan te brengen treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

Onze Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 25 augustus 2003

Beatrix

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

M. C. F. Verdonk

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner