Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 328AMvB

Besluit van 16 augustus 2003 tot wijziging van het besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Justitie van 7 juli 2003, Directie Wetgeving, nr. 5234736/03/6;

Gelet op artikel 402a, derde lid, van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek;

De Raad van State gehoord (advies van 18 juli 2003, no. W03.03.0277/I);

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Justitie van 12 augustus 2003, nr. 5238281/03/6;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

In artikel 1 van het besluit van 28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen1, wordt «het indexcijfer van caolonen per maand, inclusief bijzondere uitkeringen, van volwassenen» vervangen door: het indexcijfer van cao-lonen per maand, inclusief bijzondere beloningen.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 16 augustus 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de achtentwintigste augustus 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Op grond van artikel 402a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (BW) worden de bij rechterlijke uitspraak of bij overeenkomst vastgestelde bedragen voor levensonderhoud jaarlijks met ingang van 1 januari automatisch met een bepaald percentage gewijzigd. Dit percentage is gelijk aan het procentuele verschil tussen het indexcijfer der lonen per de 30ste september onmiddellijk voorafgaande aan die eerste januari en het indexcijfer der lonen per 30 september in het jaar daarvoor.

Het indexcijfer der lonen is nader omschreven in het besluit van

28 september 1992, houdende begripsomschrijving van het indexcijfer der lonen (Stb. 1992, 507, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 april 1997, Stb. 169). Voor genoemde aanpassing werd gebruik gemaakt van het indexcijfer van cao-lonen per maand, inclusief bijzondere uitkeringen, van volwassenen, zoals dat werd berekend door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar de stand op de laatste werkdag van elke kalendermaand en voor de eerste maal, al dan niet voorlopig, bekend werd gemaakt door het CBS.

Het CBS heeft recentelijk de hiervoor genoemde omschrijving van het indexcijfer aangepast; de indexcijfers van cao-lonen van volwassenen en jeugd zijn samengevoegd en worden voortaan niet meer afzonderlijk berekend. Tevens wordt door het CBS het begrip «bijzondere beloningen» gehanteerd in plaats van «bijzondere uitkeringen». Artikel 1 van het besluit is aangepast aan de nieuwe door het CBS gehanteerde omschrijving van het gebruikte indexcijfer.

Tevens is het CBS overgegaan van de reeks 1990=100 naar de reeks 2000=100. Voor het bepalen van de correcte mutatie 2002–2003 geldt dat het eerst-gepubliceerde indexcijfer september 2003 (2000=100) vergeleken wordt met het eerst-gepubliceerde indexcijfer september 2002 (eveneens voor de reeks 2000=100).

De door het CBS aangebrachte wijziging heeft geen gevolgen voor de aanpassingen van de uitkeringen voor levensonderhoud.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1992, 507, laatstelijk gewijzigd bij besluit van 18 april 1997, Stb. 169.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.