Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2003, 311AMvB

Besluit van 3 juli 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 april 2003 (Stb. 192) tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten in verband met het vervallen van de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2003, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/B&R/03/46302;

Gelet op artikel II van de Wet van 23 april 2003 (Stb. 192) tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten in verband met het vervallen van de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 april 2003 (Stb. 192) tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten in verband met het vervallen van de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling treedt in werking met ingang van 1 september 2003.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 3 juli 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de eenendertigste juli 2003

De Minister van Justitie a.i.,

G. Zalm

NOTA VAN TOELICHTING

Bij de wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) van 23 april 2003 (Stb. 192) zijn twee elementen uit de Waadi komen te vervallen. Ten eerste de vergunningsplicht voor arbeidsmiddelaars en ten tweede de gelijkstelling van bemiddeling op het gebied van kunsten, amusement en beroepssport (de zg. impresario's in de KAS sector) met arbeidsmiddeling. In het Besluit arbeidsbemiddeling was een aantal regels neergelegd waaraan de arbeidsmiddelaars in de KAS sector zich moesten houden (informatieplicht, plicht tot opstellen van schriftelijke overeenkomst in plicht zich te houden aan een maximale bemiddelingsprovisie). Nu de gelijkstelling vervalt, vervallen ook de extra regels uit het Besluit Arbeidsbemiddeling. De regel ten aanzien van arbeidsbemiddeling in de zeescheepvaart blijft, ingevolg IAO-verdrag nr. 9, gehandhaafd in het Besluit arbeidsbemiddeling. Genoemde wetswijziging en de wijziging van het Besluit arbeidsbemiddeling treden met ingang van 1 september 2003 inwerking. Deze datum is met de Centrale organisatie Werk en Inkomen afgestemd.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte