Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Sociale Zaken en WerkgelegenheidStaatsblad 2003, 310AMvB

Besluit van 3 juli 2003 tot wijziging van het Besluit arbeidsbemiddeling in verband met het vervallen van de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling en het vervallen van de gelijkstelling van de dienstverlening ten behoeve van beroepsbeoefenaars op het gebied van kunsten, amusement en beroepssport, met arbeidsbemiddeling

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, van 28 mei 2003, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/B&R/03/33683;

Gelet op artikel 4 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs;

De Raad van State gehoord (advies van 12 juni 2003, nr. W12.03 0201/IV);

Gezien het nader rapport van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 1 juli 2003, Directie Algemeen Arbeidsmarktbeleid, nr. AAM/B&R/03/46302;

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

Het Besluit arbeidsbemiddeling1 wordt als volgt gewijzigd:

A

Hoofdstuk 1, met artikel 1, en hoofdstuk 2, met de artikelen 2, 3 en 4, vervallen.

B

Het opschrift van hoofdstuk 3 komt te luiden:

HOOFDSTUK 3. VERPLICHTINGEN VOOR ARBEIDSBEMIDDELING IN DE ZEESCHEEPVAART

C

Artikel 5 komt te luiden:

Artikel 5 Geen winstoogmerk

Arbeidsbemiddeling in de zeescheepvaart wordt slechts verricht zonder winstoogmerk.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking op het tijdstip waarop de Wet van 23 april 2003 (Stb 192) tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten in verband met het vervallen van de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling in werking treedt.

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

histnoot

's-Gravenhage, 3 juli 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte

Uitgegeven de eenendertigste juli 2003

De Minister van Justitie a.i.,

G. Zalm

NOTA VAN TOELICHTING

Met de wijziging van de Wet van 23 april 2003 (Stb 192) tot wijziging van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs en de Wet op de economische delicten is de vergunningsplicht voor arbeidsbemiddeling vervallen. Tevens is de gelijkstellingsbepaling (artikel 1, vierde lid, van genoemde wet) van de groep bemiddelaars op het gebied van kunsten, amusement en beroepssport met arbeidsbemiddelaars vervallen. Als gevolg hiervan vervallen in het Besluit arbeidsbemiddeling de nadere regels met betrekking tot arbeidsbemiddeling en gelijkstelling. In het Besluit arbeidsbemiddeling blijft vooralsnog slechts één inhoudelijke bepaling over, namelijk dat arbeidsbemiddeling in de zeescheepvaart zonder winstoogmerk wordt verricht(artikel 5). Deze bepaling blijft gebaseerd op artikel 4 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs.

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

M. Rutte


XNoot
1

Stb. 1998, 381, gewijzigd bij besluit van 13 december 2001, Stb. 687.

XHistnoot

Het advies van de Raad van State wordt niet openbaar gemaakt op grond van artikel 25a, vijfde lid j° vierde lid, onder b van de Wet op de Raad van State, omdat het zonder meer instemmend luidt.