Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2003, 287Wet

Wet van 2 juli 2003 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met de start van de bacheloropleiding klinische technologie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten;

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de start van een bacheloropleiding klinische technologie met ingang van het studiejaar 2003–2004 mogelijk te maken;

dat daartoe op enkele onderdelen wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk is;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek1 worden de volgende wijzigingen aangebracht:

A

In artikel 7.4a, zesde lid, wordt «en voor het beroep van apotheker» vervangen door: , voor het beroep van apotheker en voor het beroep van klinisch technoloog.

B

Na hoofdstuk 17d wordt een nieuw hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 17E. OVERGANGSRECHT WET VAN 2 JULI 2003 (STB. 287)

Artikel 17e.1. Aanmelding en registratie bacheloropleiding klinische technologie in het CROHO 2003–2004
  • 1. Indien het instellingsbestuur van de openbare universiteit te Enschede voornemens is in het studiejaar 2003–2004 de bacheloropleiding klinische technologie te verzorgen, kan hij die opleiding tot 20 augustus 2003 aanmelden voor registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs dat betrekking heeft op het studiejaar 2003–2004.

  • 2. Indien het instellingsbestuur de opleiding, bedoeld in het eerste lid, voor registratie heeft aangemeld, registreert de Informatie Beheer Groep deze opleiding overeenkomstig de door het instellingsbestuur verstrekte gegevens.

  • 3. Indien de gegevens niet volledig zijn, stelt de Informatie Beheer Groep het instellingsbestuur in de gelegenheid om uiterlijk 27 augustus 2003 te voorzien in de ontbrekende gegevens.

  • 4. De Informatie Beheer Groep weigert registratie in het Centraal register opleidingen hoger onderwijs uitsluitend, indien hij de gegevens uiterlijk 27 augustus 2003 niet of niet volledig heeft ontvangen. De Informatie Beheer Groep stelt het instellingsbestuur zo spoedig mogelijk op de hoogte van een besluit houdende weigering van de registratie.

Artikel 17e.2. Accreditatie van rechtswege

Indien de bacheloropleiding klinische technologie met toepassing van artikel 17e.1 is geregistreerd, is aan die opleiding accreditatie verleend tot en met 31 augustus 2007.

Artikel 17e.3. Beperking eerste inschrijving studiejaar 2003–2004 voor de bacheloropleiding klinische technologie o.g.v. de beschikbare onderwijscapaciteit

Indien het instellingsbestuur, bedoeld in artikel 17e.1, met toepassing van artikel 7.53 besluit tot beperking van de eerste inschrijving voor het studiejaar 2003–2004 voor de propedeutische fase van de bacheloropleiding klinische technologie aan die universiteit, bedraagt het aantal personen dat ten hoogste kan worden ingeschreven 50.

C

In de inhoudsopgave wordt na hoofdstuk 17d ingevoegd:

Hoofdstuk 17e. Overgangsrecht wet van 2 juli 2003 (Stb. 287).

Artikel 17e.1. Aanmelding en registratie bacheloropleiding klinische technologie in het CROHO 2003–2004

Artikel 17e.2. Accreditatie van rechtswege

Artikel 17e.3. Beperking eerste inschrijving studiejaar 2003–2004 voor de bacheloropleiding klinische technologie o.g.v. de beschikbare onderwijscapaciteit.

ARTIKEL II

  • 1. Deze wet treedt met uitzondering van artikel I, onderdeel B, in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

  • 2. Onder toepassing van artikel 16 van de Tijdelijke referendumwet treedt artikel I, onderdeel B, in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, en werkt wat betreft artikel 17e.3 terug tot en met 1 mei 2003.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 2 juli 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de eenendertigste juli 2003

De Minister van Justitie a.i.,

G. Zalm


XNoot
1

Stb. 2000, 11, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 3 april 2003, Stb. 188.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 28 832.

Handelingen II 2002/2003, blz. 4157.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 832 (219, 219a).

Handelingen I 2002/2003, zie vergadering d.d. 1 juli 2003.