Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2003, 281AMvB

Besluit van 27 juni 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 23 april 2003 tot wijziging van een tweetal bepalingen van de Opiumwet (Stb. 2003, 217)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 juni 2003, kenmerk DWJZ/SWW-2389199;

Gelet op artikel II van de Wet van 23 april 2003 tot wijziging van een tweetal bepalingen van de Opiumwet (Stb. 2003, 217);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 23 april 2003 tot wijziging van een tweetal bepalingen van de Opiumwet (Stb. 2003, 217) treedt in werking met ingang van 10 augustus 2003.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 27 juni 2003

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de tiende juli 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner