Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2003, 28AMvB

Besluit van 24 december 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van enige artikelen van de wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn) (Stb. 461)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 18 december 2002, kenmerk VGB/P&L 2318648, in overeenstemming met Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, M. Rutte en de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel V van de Wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de Bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn) (Stb. 461);

Besluit:

Enig artikel

Alle nog niet inwerking getreden artikelen van de wet van 20 juni 2002 tot wijziging van de bestrijdingsmiddelenwet 1962 (implementatie biociden richtlijn) (Stb. 461), te weten:

a. artikel I, onderdeel A t/m X;

b. artikel II;

c. artikel III;

c. artikel IV;

d. artikel V, treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de achtentwintigste januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner