Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Algemene ZakenStaatsblad 2003, 258AMvB

Besluit van 14 mei 2003, houdende regels met betrekking tot benoeming, schorsing en ontslag van tot het secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten behorende personen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Defensie d.d. 9 mei 2003, nr 03M453118;

Gelet op artikel 69, derde lid, van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2002;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Artikel 1

De benoeming, schorsing en het ontslag van tot het secretariaat van de commissie van toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten horende ambtenaren geschiedt door de voorzitter van de commissie, voor zover het aan de functie verbonden salaris niet hoger is dan het maximumsalaris van schaal 14 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1984.

Artikel 2

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.

Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 14 mei 2003

Beatrix

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,

J. P. Balkenende

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Defensie,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de zesentwintigste juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner