Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2003, 25AMvB

Besluit van 24 december 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van artikel Ia van de wet van 2 april 1998 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. Annette D. S. M. Nijs, MBA, van 18 december 2002, nr. WJZ/2002/58415 (6115), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel IX, zevende lid, van de wet van 2 april 1998 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Artikel Ia van de wet van 2 april 1998 tot wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek en de Wet op de studiefinanciering ter uitvoering van in het hoger onderwijs- en onderzoekplan 1996 aangekondigde maatregelen treedt in werking met ingang van de tweede dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 24 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Met ingang van 1 september 1998 is artikel 7.7a van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in werking getreden. Die bepaling bevat een experimentele regeling voor de duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs.

Op grond van artikel VIIId van de wet van 2 april 1998 (Stb. 216) diende drie jaar na de invoering van de duale opleidingen in het wetenschappelijk onderwijs een verslag over de werking van die opleidingen te worden uitgebracht. Dat verslag is bij brief van 31 oktober 2001 van de toenmalige Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden (Kamerstukken II 2001/02, 26 807, nr. 26). Kern van de beleidsreactie was dat het duaal studeren in het wetenschappelijk onderwijs evenals in het hoger beroepsonderwijs een reguliere opleidingsroute is.

Dit betekent dat de definitieve regeling betreffende de duale opleidingsvorm in het wetenschappelijk onderwijs, zoals neergelegd in artikel Ia van de wet van 2 april 1998, in werking kan treden. Voorwaarde voor de inwerkingtreding van dat artikel is instemming van de Tweede Kamer met het evaluatieverslag (artikel IX, zevende lid, van de wet van 2 april 1998). Die instemming is verkregen op 5 december 2002.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

A. D. S. M. Nijs