Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van JustitieStaatsblad 2003, 230AMvB

Besluit van 2 juni 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 587), de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) (Stb. 588), en de Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, alsmede houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit kleine herstellingen, een aantal artikelen van het besluit van 8 april 2003 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (aanpassing verwijzingen, vaststelling liberalisatiegrens, en vastleggen berekeningswijze verouderingsaftrek) (Stb. 169), en het Besluit servicekosten

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Justitie van 22 mei 2003, Directie Wetgeving nr. 5226678/03/6, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer;

Gelet op artikel II van de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 587), zoals gewijzigd bij artikel I, onderdeel i, van de Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel XII van de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) (Stb. 588), artikel XVII van de Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte, artikel 2 van het Besluit kleine herstellingen, artikel XI lid 1 van het besluit van 8 april 2003 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (aanpassing verwijzingen, vaststelling liberalisatiegrens, en vastleggen berekeningswijze verouderingsaftrek) (Stb. 169), en artikel 2 van het Besluit servicekosten;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Met ingang van 1 augustus 2003 treden de volgende wetten, besluiten en artikelen van een besluit in werking, in de hieronder aangegeven volgorde:

1. de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek (Stb. 587)

2. de wet van 21 november 2002 tot vaststelling van afdeling 7.4.6 van het Burgerlijk Wetboek (huur van bedrijfsruimte) (Stb. 588)

3. de Invoeringswet titel 7.4 (Huur) van het Burgerlijk Wetboek en de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte

4. het Besluit kleine herstellingen

5. de artikelen I, II, III, V en VII tot en met X van het besluit van 8 april 2003 tot wijziging van enkele algemene maatregelen van bestuur in verband met de invoering van de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte (aanpassing verwijzingen, vaststelling liberalisatiegrens, en vastleggen berekeningswijze verouderingsaftrek) (Stb. 169)

6. het Besluit servicekosten.

Onze Minister van Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 2 juni 2003

Beatrix

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

S. M. Dekker

Uitgegeven de zeventiende juni 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Tegelijk met de onderhavige wetten en besluiten treden op 1 augustus 2003 in werking de Uitvoeringswet huurprijzen woonruimte en de wet van 22 mei 2003 tot wijziging van de artikelen 215 en 244 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (zelfwerkzaamheid aan de buitenzijde van gehuurde woonruimte en onderhuur van een gedeelte van de verhuurde woonruimte) (Stb. 219) op grond van respectievelijk artikel 55 en artikel IV van laatstgenoemde wetten.

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp