Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2003, 23Wet

Wet van 19 december 2002 tot wijziging van de Wet geluidhinder en de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers (begripsbepaling opvangcentrum)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben dat het wenselijk is uitdrukkelijk te bepalen dat opvangcentra voor asielzoekers geen woning zijn, om te waarborgen dat deze tijdelijke verblijven in voldoende mate verworven kunnen worden;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Onder vernummering van het tweede en derde lid tot het derde en vierde lid wordt na het eerste lid in artikel 1 van de Wet geluidhinder1 een lid ingevoegd, luidende:

  • 2. Een opvangcentrum als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van de Wet Centraal Orgaan opvang asielzoekers is geen woning als bedoeld in deze wet.

ARTIKEL II

Onder vervanging van de punt aan het eind van artikel 1, onderdeel c, door een puntkomma wordt aan artikel 1 van de Wet Centraal Orgaan Opvang asielzoekers2 een onderdeel d toegevoegd, luidende:

d. opvangcentrum: opvangvoorziening, niet zijnde een woning, hotel of pension, waarin door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers aan asielzoekers opvang wordt geboden.

ARTIKEL III

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 19 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

De Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie,

H. P. A. Nawijn

Uitgegeven de drieëntwintigste januari 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1992, 625, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 27 juni 2002, Stb. 374.

XNoot
2

Stb. 1994, 422, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 23 november 2000, Stb. 496.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2001/2002, 2002/2003, 28 327.

Handelingen II 2002/2003, blz. 2169.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 327 (89).

Handelingen I 2002/2003, zie vergadering d.d. 17 december 2002.