Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Binnenlandse Zaken en KoninkrijksrelatiesStaatsblad 2003, 216AMvB

Besluit van 19 mei 2003 tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van artikelen van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) en artikelonderdelen van het Besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 13 mei 2003, nr. EA2003/65741, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Gelet op artikel 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet BIBOB) en artikel 8 van het Besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Besluit BIBOB);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1, eerste lid, 2 tot en met 4, 5, eerste lid, 5, derde lid, 6, 7, eerste lid, 7, derde lid, 26, 28 tot en met 36, 38 tot en met 47, van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur evenals artikel 6, onderdelen b. en c., van het Besluit houdende uitvoering van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur, treden in werking met ingang van 1 juni 2003.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 19 mei 2003

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de tweeëntwintigste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner