Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van FinanciënStaatsblad 2003, 214Wet

Wet van 23 april 2003 tot wijziging van diverse wetten op het terrein van het ministerie van Financiën, teneinde wetstechnische gebreken te herstellen of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen, alsmede intrekking van een wet die geen feitelijke betekenis meer heeft (Reparatiewet I Financiën)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is in enkele wetten op het werkterrein van Financiën enige wijzigingen van wetstechnische of andere wijzigingen van ondergeschikte aard aan te brengen in verband met geconstateerde wetstechnische gebreken en leemten en een wet in te trekken die geen feitelijke betekenis meer heeft;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

In artikel 28, tweede en derde lid, van de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf1 wordt «boeken, zakelijke bescheiden of andere informatiedragers» telkens vervangen door: zakelijke gegevens en bescheiden.

ARTIKEL II

De Comptabiliteitswet 20012 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, wordt in onderdeel f «meerjarig» vervangen door: meerjarige.

B

In artikel 12, tweede lid, onderdeel a, wordt «voorkomen» vervangen door: voorkomt.

C

In artikel 18, vierde lid, wordt «de zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen» vervangen door: de zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in het vijfde lid.

D

Aan artikel 18 wordt een vijfde lid toegevoegd, luidende:

  • 5. In het vierde lid wordt verstaan onder zelfstandige bestuursorganen: bestuursorganen van de centrale overheid die bij de wet, krachtens de wet bij algemene maatregel van bestuur of krachtens de wet bij ministeriële regeling met openbaar gezag zijn bekleed, en die niet hiërarchisch ondergeschikt zijn aan een minister.

E

In artikel 38, eerste lid, wordt «het financiële beheer» vervangen door: het financieel beheer.

F

In artikel 42, eerste lid, vervalt «(oud artikel 20, eerste lid)».

G

In artikel 44a wordt «zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen» vervangen door: zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 18, vijfde lid.

H

In artikel 54, eerste lid, wordt in de onderdelen c tot en met f «meerjarig» vervangen door: meerjarige.

I

In artikel 63, derde lid, wordt «op de derde woensdag van mei» vervangen door: op de woensdag, bedoeld in het eerste dan wel het tweede lid.

J

In artikel 65, tweede lid, wordt «de zelfstandige bestuursorganen als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen» vervangen door: de zelfstandige bestuursorganen, bedoeld in artikel 18, vijfde lid.

K

In artikel 67, tweede lid, wordt in onderdeel c «verantwoordingsstaten» vervangen door: de verantwoordingsstaten.

K1

In artikel 64, eerste lid, komt «artikel 83, tweede lid» te luiden: artikel 83, derde lid.

L

In artikel 105 wordt in onderdeel A «Artikel 3» vervangen door: In artikel 3 .

ARTIKEL III

In artikel 71 van de Wet op het consumentenkrediet3 wordt de zinsnede «Afdeling 1 van de vijfde titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek geldt niet» vervangen door: De vijfde titel A van Boek 7A van het Burgerlijk Wetboek geldt niet.

ARTIKEL IV

Artikel 2, tweede lid, onderdeel d, van de Douanewet4 wordt vervangen door:

d. anti-dumpingheffingen en compenserende heffingen: heffingen die zijn ingesteld krachtens verordening (EG) nr. 384/96 van de Raad van de Europese Unie van 22 december 1995 betreffende beschermende maatregelen tegen invoer met dumping uit landen die geen lid zijn van de Europese Gemeenschap (PbEG 1996 L 56) of verordening (EG) nr. 2026/97 van de Raad van de Europese Unie van 6 oktober 1997 betreffende bescherming tegen invoer met subsidiëring uit landen die geen lid van de Europese Gemeenschap zijn (PbEG L 288).

ARTIKEL V

De Invoeringswet douanewetgeving5 wordt ingetrokken.

ARTIKEL VI

In artikel 1, onder 4°, van de Wet op de economische delicten6 wordt in de zinsnede met betrekking tot de Wet assurantiebemiddelingsbedrijf na «20, eerste lid» toegevoegd: , en 21b, eerste lid.

ARTIKEL VII

Artikel 1 van de Wet grensoverschrijdende betaaldiensten7 wordt als volgt gewijzigd:

1. De aanduiding «1.» voor de aanhef komt te vervallen.

2. In onderdeel b, wordt de zinsnede «in ecu's en met een waarde van € 50 000» vervangen door: in euro's en met een waarde van maximaal € 50 000.

3. In onderdeel i wordt de punt aan het slot vervangen door een puntkomma.

ARTIKEL VIII

De Sanctiewet8 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid komt de laatste volzin te vervallen.

2. Na het tweede lid wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende:

  • 3. Ten aanzien van personen die door een op grond van het tweede lid aangewezen rechtspersoon belast zijn met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze afdeling bepaalde zijn de bepalingen van hoofdstuk 5, afdeling 5.2, van de Algemene wet bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.

B

Voor artikel 11 wordt een opschrift ingevoegd. Dit opschrift luidt:

Afdeling 6. Overige bepalingen.

C

Het opschrift «Afdeling 6. Overige Bepalingen» voor artikel 13 komt te vervallen.

ARTIKEL IX

De Wet toezicht effectenverkeer 19959 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 16, zevende lid, wordt de zinsnede «gezonde of prudente bedrijfsvoering» vervangen door: gezonde, prudente of integere bedrijfsvoering.

B

In artikel 17, eerste lid, wordt de zinsnede «gezonde of prudente bedrijfsvoering» vervangen door: gezonde, prudente of integere bedrijfsvoering.

C

In artikel 18, tweede lid, wordt de zinsnede «gezonde of prudente bedrijfsvoering» vervangen door: gezonde, prudente of integere bedrijfsvoering.

D

In artikel 29, eerste lid, onder n, wordt «aanbieders» vervangen door: bieders.

ARTIKEL X

De Wet toezicht kredietwezen 199210 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 14, eerste lid, wordt aan het slot van onderdeel c «of» vervangen door een punt.

B

Artikel 23, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het tweede lid, onder a, b, c en d, onderscheidenlijk het tweede lid, onder e, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

C

Artikel 24, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het tweede lid, onder a, b, c en d, onderscheidenlijk het tweede lid, onder e, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

D

In artikel 55, vierde lid, wordt de zinsnede «of 30b, derde lid» vervangen door: of 30b, vierde lid.

ARTIKEL XI

De Wet toezicht natura-uitvaartverzekeringsbedrijf11 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 30 komt te luiden:

Artikel 30

Bij of krachtens de in artikel 31a bedoelde algemene maatregel van bestuur kan worden voorgeschreven dat verzekeraars bepaalde gegevens ter zake van de integere bedrijfsvoering aan de Pensioen- & Verzekeringskamer melden.

B

Artikel 81, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het vierde lid, onderdelen a, b en c, onderscheidenlijk het vierde lid, onderdeel d, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

C

Artikel 82, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a, b, c en d, onderscheidenlijk het tweede lid, onderdeel e, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

ARTIKEL XII

De Wet toezicht verzekeringsbedrijf 199312 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 174, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het vierde lid, onderdelen a, b en c, onderscheidenlijk het vierde lid, onderdeel d, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

B

Artikel 175, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Aan een verklaring van geen bezwaar voor een handeling als bedoeld in het eerste lid kunnen op grond van de overwegingen als bedoeld in het tweede lid, onderdelen a, b, c en d, onderscheidenlijk het tweede lid, onderdeel e, beperkingen worden gesteld en voorschriften worden verbonden.

ARTIKEL XIIA

In artikel III, onderdeel U, van de Wet actualisering en harmonisatie financiële toezichtwetten13 komt onderdeel 1 te luiden:

1. Het eerste lid komt te luiden:

  • 1. De Bank kan aan de kredietinstellingen regels stellen met betrekking tot de administratieve organisatie – met inbegrip van de financiële administratie – en de interne controle.

ARTIKEL XIII

Deze wet treedt in werking met ingang van de eerste dag van de derde kalendermaand na datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

ARTIKEL XIV

Deze wet wordt aangehaald als: Reparatiewet I Financiën.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 23 april 2003

Beatrix

De Minister van Financiën,

J. F. Hoogervorst

Uitgegeven de zevenentwintigste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 1995, 179, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 7 december 2000, Stb. 540.

XNoot
2

Stb. 2002, 413.

XNoot
3

Stb. 1990, 395, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 20 december 2001, Stb. 669.

XNoot
4

Stb. 1995, 535, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 12 december 2002, Stb. 617.

XNoot
5

Stb. 1962, 324.

XNoot
6

Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 8 mei 2003, Stb. 199.

XNoot
7

Stb. 1998, 686, gewijzigd bij de wet van 27 september 2001, Stb. 481.

XNoot
8

Stb. 1980, 93, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 mei 2002, Stb. 270.

XNoot
9

Stb. 1995, 574, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 103.

XNoot
10

Stb. 1992, 722, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 103.

XNoot
11

Stb. 1995, 368, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 103.

XNoot
12

Stb. 1994, 252, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 103.

XNoot
13

Stb. 2003, 55.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 28 733.

Handelingen II 2002/2003, blz. 3413.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 733 (177, 177a).

Handelingen I 2002/2003, blz. 673.