Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2003, 213AMvB

Besluit van 16 mei 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 13 mei 2003, nr. MJZ 2003041254, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel XVIII van de wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer (Stb. 189) treedt, met uitzondering van artikel I, onderdeel I, in werking met ingang van 23 mei 2003.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 mei 2003

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de tweëentwintigste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

De wet van 3 april 2003 (Stb. 189) bevat kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer. Op die wet is de procedure van de Tijdelijke referendumwet van toepassing. In Staatscourant nr. 70 van 9 april 2003 is medegedeeld dat over bovenvermelde wet een referendum gehouden kan worden. Er zijn geen verzoeken ingediend om over deze wet een referendum te houden.

Artikel 12 van de Tijdelijke referendumwet bepaalt dat een wet niet eerder in werking treedt dan zes weken na de publicatie van de mededeling in de Staatscourant. Dit besluit bepaalt dat bovenvermelde wet op 23 mei 2003 in werking treedt.

Voor één onderdeel van de wet is gebruik gemaakt van de mogelijkheid om dat op een later te bepalen tijdstip in werking te laten treden. Het onderdeel heeft betrekking op artikel 10.55 van de Wet milieubeheer over de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars inzake afvalstoffen. Dat onderdeel zal tegelijk in werking treden met de daarvoor vast te stellen uitvoeringsregelgeving (naar verwachting begin 2004).

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp