Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2003, 193AMvB

Besluit van 6 mei 2003 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 107), houdende de vaststelling van onder meer de voorschriften voor inrichting van de commissie voor de indicatiestelling en de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Besluit leerlinggebonden financiering) en het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 108), houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WEC, het Formatiebesluit WEC, het Onderwijskundig besluit WEC, het Bekostigingsbesluit WPO, het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerlinggebonden financiering

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, van 28 april 2003, nr. WJZ/2003/16439 (6130), directie Wetgeving en Juridische Zaken, gedaan mede namens de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij;

Gelet op artikel 12 van het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 107), houdende de vaststelling van onder meer de voorschriften voor inrichting van de commissie voor de indicatiestelling en de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Besluit leerlinggebonden financiering) en artikel XIX van het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 108), houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WEC, het Formatiebesluit WEC, het Onderwijskundig besluit WEC, het Bekostigingsbesluit WPO, het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerlinggebonden financiering;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 107), houdende de vaststelling van onder meer de voorschriften voor inrichting van de commissie voor de indicatiestelling en de landelijke commissie toezicht indicatiestelling (Besluit leerlinggebonden financiering), treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. Het Besluit van 26 februari 2003 (Stb. 108), houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit WEC, het Formatiebesluit WEC, het Onderwijskundig besluit WEC, het Bekostigingsbesluit WPO, het Formatiebesluit WPO en het Bekostigingsbesluit W.V.O. in verband met de invoering van leerlinggebonden financiering treedt in werking met ingang van 1 augustus 2003 en werkt voor wat betreft artikel II, onderdelen F, L, eerste en tweede lid, Q, eerste lid, R, S, eerste lid, W en X en artikel V, onderdelen A, tweede lid, B, C, E, tweede lid, F, G en H, terug tot en met 1 augustus 2001.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 6 mei 2003

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de twintigste mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner