Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2003, 189Wet

Wet van 3 april 2003, houdende kleine wijzigingen en reparaties in diverse wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is, met het oog op een goede uitvoering van de bepalingen inzake afvalstoffen, in de Wet milieubeheer een aantal kleine wijzigingen aan te brengen, alsmede enkele reparaties in diverse andere wetten op het terrein van volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer aan te brengen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Wet milieubeheer1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1.1 wordt in het tiende lid, onder a, en in het twaalfde lid «12 december 1999» vervangen door: 12 december 1991.

B

In artikel 10.2, eerste lid, wordt «op of in de bodem te brengen» vervangen door: te storten, anderszins op of in de bodem te brengen of te verbranden.

C

In artikel 10.37, tweede lid, onderdeel b, onder 4°, wordt na «op grond van» ingevoegd «een krachtens artikel 10.54, derde lid, verleende vrijstelling of» en wordt «10.54» vervangen door «10.54, eerste lid».

D

In artikel 10.41, tweede lid, wordt «10.38, tweede lid» vervangen door: 10.38, derde lid.

E

Artikel 10.45 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt in onderdeel a de puntkomma vervangen door een komma.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het vierde lid tot derde tot en met vijfde lid wordt na het eerste lid een lid ingevoegd, luidende:

 • 2. Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kan, indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, voor daarbij aangegeven categorieën van gevallen vrijstelling worden verleend van het verbod, bedoeld in het eerste lid.

F

Artikel 10.46 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het tweede lid, onder a, wordt «10.45, tweede lid» vervangen door: 10.45, derde lid.

2. In het tweede lid, onder d, wordt de zinsnede «waaruit blijkt dat hij de melding heeft verricht» vervangen door: waaruit blijkt dat hij staat vermeld op de lijst van inzamelaars.

3. In het derde lid wordt «melding» vervangen door: vermelding op de lijst van inzamelaars.

G

In artikel 10.52, eerste lid, vervalt: buiten een inrichting.

H

Aan artikel 10.54 wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 3. Artikel 10.2, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

I

Na artikel 10.54 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 10.55

 • 1. Het is verboden:

  a. bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen voor anderen tegen vergoeding te vervoeren,

  b. bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen te verhandelen,

  c. ten behoeve van anderen te bemiddelen bij het beheer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen,

  zonder vermelding als respectievelijk vervoerder, handelaar of bemiddelaar op de lijst van vervoerders, handelaars en bemiddelaars.

 • 2. Het verbod, bedoeld in het eerste lid, onder a, geldt niet voor degene die krachtens artikel 10.45 bevoegd is tot het inzamelen van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen.

 • 3. Onze Minister wijst een instantie aan die namens hem zorg draagt voor de vermelding van vervoerders, handelaars en bemiddelaars op de lijst, bedoeld in het eerste lid.

 • 4. Onze Minister stelt nadere regels omtrent de vermelding van vervoerders, handelaars en bemiddelaars op de lijst, bedoeld in het eerste lid. Deze regels bevatten in ieder geval criteria voor vermelding op de lijst en voor beëindiging daarvan.

 • 5. Een vervoerder, handelaar of bemiddelaar als bedoeld in het eerste lid registreert met betrekking tot de activiteiten, bedoeld in het eerste lid, de volgende gegevens:

  a. de naam en het adres van degene:

  1°. van wie de afvalstoffen afkomstig zijn,

  2°. aan wie de afvalstoffen worden afgegeven;

  b. de gebruikelijke benaming en de hoeveelheid van de afvalstoffen.

 • 6. Artikel 10.38, tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

J

Artikel 10.63 wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 10.63, derde lid, wordt na «storten» ingevoegd: of anderszins op of in de bodem te brengen.

2. In artikel 10.63, vierde lid, wordt voor «10.52» ingevoegd: , indien het belang van de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, van.

K

In artikel 10.64, eerste lid, wordt «van het in artikel 10.2, eerste lid, gestelde verbod» vervangen door: van de in artikel 10.2, eerste lid, en artikel 10.54, eerste lid, gestelde verboden.

L

In artikel 15.26, tweede lid, onder a, wordt «van» vervangen door: dan.

M

In artikel 18.2b, eerste lid, onder c, vervalt: , eerste lid, onderdeel b, .

N

Artikel 18.2c, eerste lid, komt te luiden:

 • 1. Gedeputeerde staten hebben tot taak zorg te dragen voor de bestuursrechtelijke handhaving van de bij of krachtens hoofdstuk 10 gestelde verplichtingen, voorzover zij betrekking hebben op het aanwezig hebben van een begeleidingsbrief bij het vervoer van bedrijfsafvalstoffen of gevaarlijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 10.44.

O

In artikel 18.10 wordt «de artikelen 1.1a, 10.2, 10.3 of 10.43» vervangen door: 1.1a, 10.1, 10.2 of 10.54.

P

In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «artikel 10.52, eerste lid,» ingevoegd «10.54, derde lid,» en wordt na «10.61, eerste lid,» ingevoegd «12.1, tweede lid, 12.2, vierde lid, 12.4, 12.5,».

ARTIKEL II

In artikel 1, eerste lid, onderdeel e, van de Kernenergiewet2 wordt «ioniserende stralen» vervangen door: ioniserende straling.

ARTIKEL III

In artikel 15e, vierde lid, van de Waterleidingwet3 wordt «eerste lid» vervangen door: tweede lid.

ARTIKEL IV

In artikel 49, eerste lid, onder c, en in artikel 50, zesde lid, van de Wegenverkeerswet 19944 wordt «verwijderingsbijdrage» vervangen door: afvalbeheersbijdrage.

ARTIKEL V

In artikel 1 van de Wet ammoniak en veehouderij5 vervalt in de begripsomschrijving van emissiefactor «of krachtens».

ARTIKEL VI

De Wet geluidhinder6 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 129 wordt «artikel 106» vervangen door: artikel 107.

B

In artikel 157, eerste lid, wordt «106» vervangen door: 107.

ARTIKEL VII

De Wet inzake de luchtverontreiniging7 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 1 vervalt «de Raad: de Raad voor het milieubeheer;».

B

Artikel 59 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het derde lid vervalt.

2. Het vierde en het vijfde lid worden vernummerd tot onderscheidenlijk derde en vierde lid.

ARTIKEL VIII

Artikel 1a, onderdeel 2° van de Wet op de economische delicten8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In de zinsnede met betrekking tot «de Wet milieubeheer» wordt «10.38, eerste lid» vervangen door «10.38» en wordt «10.55, eerste lid» vervangen door «10.55» en wordt na «10.60, tweede lid, onder c,» toegevoegd «15.32, eerste en tweede lid, 17.1 en 17.2».

2. In de zinsnede met betrekking tot «de Wet verontreiniging oppervlaktewateren» wordt «9a, eerste, tweede, derde en vierde lid» vervangen door: artikel 9a, eerste, tweede en derde lid.

ARTIKEL IX

De Wet op de Ruimtelijke Ordening9 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 4b, zesde lid, tweede volzin, wordt «de in het vierde lid bedoelde termijn» vervangen door: de in het vijfde lid bedoelde termijn.

B

In artikel 4b, zevende lid, wordt «de mededeling, bedoeld in het vijfde lid» vervangen door: de mededeling, bedoeld in het zesde lid.

C

Aan artikel 19, derde lid, wordt een volzin toegevoegd, luidende: Het derde lid van artikel 15 is van overeenkomstige toepassing.

D

Artikel 19a wordt als volgt gewijzigd:

1. In het zesde lid wordt «bedenkingen» vervangen door: zienswijzen.

2. Aan het elfde lid wordt een volzin toegevoegd, luidende: Burgemeester en wethouders zenden afschrift van het besluit omtrent vrijstelling aan de inspecteur van de ruimtelijke ordening.

3. Indien het bij koninklijke boodschap van 20 december 2002 ingediende voorstel van wet tot wijziging van diverse wetten in verband met de instelling van het Inspectoraat-Generaal VROM en ter verbetering van de doelmatigheid van de gegevensverstrekking met het oog op toezicht (28 744) tot wet wordt verheven en die wet in werking treedt voor het tijdstip waarop deze wet in werking treedt, vervalt in de overeenkomstig onderdeel 2 aan artikel 19a, elfde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening toe te voegen volzin: «van de ruimtelijke ordening».

E

In artikel 23, tweede lid, wordt «onverminderd het tweede lid» vervangen door: onverminderd het eerste lid.

F

In artikel 33, derde lid, wordt «van de vrijstelling» vervangen door: van het besluit tot vrijstelling.

G

In artikel 46, negende lid, wordt na «besluit tot vergunningverlening» ingevoegd: , bedoeld in het achtste lid,.

H

In artikel 55, onderdeel a, vervalt: of een besluit als bedoeld in artikel 19a, tiende lid,.

I

In artikel 60 wordt «artikel 29, zevende lid» vervangen door: artikel 29, achtste lid.

ARTIKEL X

In artikel 31 van de Wet op de stads- en dorpsvernieuwing10 wordt «VII en VIII» vervangen door: VII, VIII en IXA.

ARTIKEL XI

Aan artikel VI van de wet van 1 juli 1999, houdende wijziging van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (Stb. 302) wordt een lid toegevoegd, luidende:

 • 4. Voor de toepassing van artikel 24 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gelden de onderdelen van een planologische kernbeslissing, een streekplan of een structuurplan, die zijn aan te merken als een besluit in de zin van artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht, als een concrete beleidsbeslissing, wanneer het ontwerp van een dergelijk plan voor 3 april 2000 ter inzage is gelegd.

ARTIKEL XII

De Wet stedelijke vernieuwing11 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 12, tweede lid, wordt «gemeenten, die» vervangen door: gemeenten die.

B

In artikel 13, vierde lid, wordt tussen «ingediend» en «een aanvraag» een komma geplaatst.

ARTIKEL XIII

De wet van 18 december 1986, houdende machtiging tot deelneming in het aandelenkapitaal van de Centrale Organisatie voor Radioactief Afval (COVRA N.V.) (Stb. 627), wordt ingetrokken.

ARTIKEL XIV

Artikel I van de wet van 21 juni 2001 tot wijziging van de Wet milieubeheer (structuur beheer afvalstoffen) (Stb. 346) wordt als volgt gewijzigd:

1. Onderdeel Q, onder 1, vervalt.

2. In onderdeel W vervalt artikel 10.55.

ARTIKEL XV

Artikel 9a van de Wet verontreiniging oppervlaktewateren12 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid komt te luiden:

 • 1. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aan wie gevaarlijke afvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer worden afgegeven, meldt met betrekking tot elke aan hem verrichte afgifte de in artikel 10.40, eerste lid, van de Wet milieubeheer bedoelde gegevens aan de krachtens dat lid aangewezen instantie.

2. Het tweede lid vervalt.

3. Het derde lid wordt vernummerd tot tweede lid.

4. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

 • 3. De houder van een vergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, aan wie bedrijfsafvalstoffen in de zin van de Wet milieubeheer worden afgegeven, meldt met betrekking tot elke aan hem verrichte afgifte de in artikel 10.40 van de Wet milieubeheer bedoelde gegevens aan de krachtens dat lid aangewezen instantie.

5. Het vierde lid vervalt.

6. Het vijfde lid wordt vernummerd tot vierde lid.

ARTIKEL XVI

In de Wet voorkeursrecht gemeenten13 wordt in artikel 8, eerste lid, «de artikelen 10, met dien verstande dat de in het tweede lid, onder d, bedoelde verplichting moet zijn ontstaan voor de dagtekening van dat besluit, 11–24» vervangen door: de artikelen 10–24.

ARTIKEL XVII

De Woningwet14 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 51, vierde lid, van de Woningwet wordt in de eerste volzin «artikel 50, vierde lid» vervangen door: artikel 50, vijfde lid.

B

In artikel 52a, eerste lid, wordt «artikel 8, tweede lid, onderdeel c, onder 3°» vervangen door: artikel 8, vierde lid, onderdeel c.

C

In artikel 56a, vijfde lid, wordt in onderdeel c «en 51, eerste lid,» vervangen door «51, eerste lid, en 54, eerste lid,» en vervalt in onderdeel e «54, eerste lid,».

D

In artikel 82, tweede lid, onderdeel a, wordt «vertrekt» vervangen door: verstrekt.

ARTIKEL XVIII

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip. Bij koninklijk besluit kan een ander tijdstip worden vastgesteld waarop artikel I, onder I, in werking treedt.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 3 april 2003

Beatrix

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

H. G. J. Kamp

Uitgegeven de dertiende mei 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner


XNoot
1

Stb. 2002, 239, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 oktober 2002, Stb. 542.

XNoot
2

Stb. 1992, 623, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 31 oktober 2002, Stb. 542.

XNoot
3

Stb. 1994, 832, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 6 december 2001, Stb. 581.

XNoot
4

Stb. 1996, 396, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juli 2002, Stb. 406.

XNoot
5

Stb. 2002, 93.

XNoot
6

Stb. 1992, 625, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2002, Stb. 2003, 23.

XNoot
7

Stb. 1992, 627, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 26 maart 1998, Stb. 221.

XNoot
8

Stb. 1950, K 258, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 januari 2003, Stb. 103.

XNoot
9

Stb. 2000, 8, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 16 mei 2002, Stb. 292.

XNoot
10

Stb. 1984, 406, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 18 oktober 2001, Stb. 518.

XNoot
11

Stb. 2000, 504, gewijzigd bij de wet van 15 november 2000, Stb. 505.

XNoot
12

Stb. 2002, 256.

XNoot
13

Stb. 1981, 236, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 14 juni 2002, Stb. 326.

XNoot
14

Stb. 2002, 590.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2002/2003, 28 651.

Handelingen II 2002/2003, blz. 3237.

Kamerstukken I 2002/2003, 28 651 (174, 174a).

Handelingen I 2002/2003, blz. 618.