Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2003, 178AMvB

Besluit van 23 april 2003, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 16 april 2003, nr. MJZ2003032616, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 9 van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden treedt in werking met ingang van 1 mei 2003.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 april 2003

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de negenentwintigste april 2003

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Ingevolge artikel II van de wet van 16 mei 2002 tot wijziging van de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden (Stb. 320) treedt deze wet gelijktijdig in werking met de Wet stankemissie veehouderijen in landbouwontwikkelingsgebieden.

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel