Besluit van 29 januari 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar) en tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit stralingsbescherming

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, J.F. Hoogervorst, van 24 januari 2002, Directie Arbeidsveiligheid & -gezondheid, nr. A&G/W&B/0203988, gedaan mede namens Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, gedaan in overeenstemming met Onze Minister van Economische Zaken;

Gelet op artikel IV van de Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar) en artikel 136 van het Besluit stralingsbescherming;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet van 5 juli 2000 tot wijziging van de Kernenergiewet (implementatie richtlijn 96/29/Euratom tot vaststelling van basisnormen voor de bescherming tegen stralingsgevaar) en het Besluit van 16 juli 2001 houdende vaststelling van het Besluit stralingsbescherming treden in werking met ingang van 1 maart 2002.

Onze Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 januari 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J. F. Hoogervorst

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

J. P. Pronk

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

Uitgegeven de negentiende februari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Naar boven