Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en MilieubeheerStaatsblad 2002, 661AMvB

Besluit van 16 december 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit detectie radioactief besmet schroot (Stb. 2002, 565)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 12 december 2002, nr. MJZ 2002105221, Centrale Directie Juridische Zaken, Afdeling Wetgeving;

Gelet op artikel 10 van het Besluit detectie radioactief besmet schroot;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit detectie radioactief besmet schroot treedt in werking met ingang van 1 januari 2003.

Onze Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 16 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer,

P. L. B. A. van Geel

Uitgegeven de dertigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner