Besluit van 13 december 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de artikelen XIV, onderdelen A, B, C en E, en XV tot en met XXX van de Wet van 12 december 2002 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig fiscaal pakket) (Stb. 617), in verband met de reorganisatie van de Belastingdienst per 1 januari 2003

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Financiën van 12 december 2002, WDB 2002/ 789 M;

Gelet op artikel XXXV, tweede lid, van de Wet van 12 december 2002 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig fiscaal pakket) (Stb. 617);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig Artikel

De artikelen XIV, onderdelen A, B, C en E, en XV tot en met XXX van de Wet van 12 december 2002 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig fiscaal pakket) (Stb. 617) treden in werking op 1 januari 2003.

Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Financiën,

S. R. A. van Eijck

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Dit besluit strekt ertoe enkele artikelen, die verband houden met de reorganisatie van de Belastingdienst per 1 januari 2003 van de Wet van 12 december 2002 tot wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Belastingplan 2003 Deel II – overig fiscaal pakket) (Stb. 617) op genoemde datum in werking te doen treden.

Omdat bij het opstellen van deze bepalingen nog geen zekerheid bestond of de datum van inwerkingtreding van de reorganisatie van de Belastingdienst wel begin van 2003 zou ingaan, is gekozen voor de weg van inwerkingtreding van de wettelijke bepalingen samenhangend met de reorganisatie van de Belastingdienst bij koninklijk besluit.

De Staatssecretaris van Financiën,

S. R. A. van Eijck

Naar boven