Besluit van 9 december 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van het Besluit zorgaanspraken AWBZ

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 5 december 2002, Z/VU-2339100;

Gelet op artikel 39 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Besluit zorgaanspraken AWBZ treedt in werking met ingang van 1 april 2003, met uitzondering van artikel 31, onderdeel G, voor zover het betreft het zinsdeel «of een psychiatrische aandoening» en de artikelen 37 en 38.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 9 december 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Uitgegeven de drieëntwintigste december 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

NOTA VAN TOELICHTING

Bij nader inzien is er bij de indicatieorganen voldoende deskundigheid aanwezig om te oordelen over de aangewezen zorg indien er sprake is van een psychiatrische aandoening. Het vragen van advies bij het landelijk orgaan is dus niet nodig. Daarom treedt het in artikel 9, derde lid, van het Zorgindicatiebesluit opgenomen zinsdeel «of een psychiatrische aandoening» niet in werking. Bij de eerstkomende gelegenheid zal het Zorgindicatiebesluit op dit punt worden gecorrigeerd.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

C. I. J. M. Ross-van Dorp

Naar boven