Besluit van 29 augustus 2002 tot het vaststellen van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 augustus 2002, nr. EA2002/79477, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid;

Gelet op artikel 46 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen 1, tweede en derde lid, 5, tweede lid, 7, tweede lid, hoofdstuk 3 en paragraaf 4.2 van de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur treden in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, en werken terug tot en met 1 september 2002.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 29 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

Uitgegeven de zeventiende oktober 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven