Besluit van 30 augustus 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2002, nr. EA2002/84847, directoraat-generaal Openbare Orde en Veiligheid, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel III van de wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld (Stb. 420);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De wet van 13 juli 2002 tot wijziging van de Gemeentewet en de Wet wapens en munitie in verband met de bestrijding van wapengeweld (Stb. 420) treedt in werking met ingang van 15 september 2002.

Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 30 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

J. W. Remkes

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Uitgegeven de tiende september 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

Naar boven