Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2002, 442AMvB

Besluit van 15 augustus 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wegenverkeerswet 1994, het Kentekenreglement en het koninklijk besluit van 23 juli 2002, houdende wijziging van het Kentekenreglement en het Voertuigreglement in verband met de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 inzake de afzonderlijke registratie van aanhangwagens alsmede vaststelling van daarmee verband houdende overgangsvoorschriften (Stb. 412), alsmede vaststelling van het tijdstip van intrekking van het Reglement kentekenregistratie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 12 augustus 2002, nr. HDJZ/AWW/2002–1932, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op de artikelen 68 en 69 van de Invoeringswet Wegenverkeerswet 1994, de artikelen 59 en 60 van het Kentekenreglement en artikel IV van het koninklijk besluit van 23 juli 2002, houdende wijziging van het Kentekenreglement en het Voertuigreglement in verband met de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 inzake de afzonderlijke registratie van aanhangwagens alsmede vaststelling van daarmee verband houdende overgangsvoorschriften (Stb. 412);

Hebben goedgevonden en verstaan:

ARTIKEL I

 • 1. Voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht, treden met ingang van 1 september 2002 in werking:

  a. de artikelen 1, eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid, 36 tot en met 38, 40, vierde lid, onderdeel b, 41, eerste lid, onderdelen c en d, en tweede lid, onderdeel b, 42 tot en met 70, 105, 160, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 166 en 182 van de Wegenverkeerswet 1994, voor zover die artikelen betrekking hebben op aanhangwagens,

  b. de artikelen 3, 4 en 6 tot en met 52 van het Kentekenreglement, voor zover die artikelen betrekking hebben op aanhangwagens,

  c. de artikelen I, II en IV van het besluit van 23 juli 2002, houdende wijziging van het Kentekenreglement en het Voertuigreglement in verband met de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 inzake de afzonderlijke registratie van aanhangwagens alsmede vaststelling van daarmee verband houdende overgangsvoorschriften (Stb. 412).

 • 2. Voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht, treden met ingang van 1 september 2003 in werking:

  a. de artikelen 1, eerste lid, onderdeel o, en tweede en derde lid, 36 tot en met 38, 40, vierde lid, onderdeel b, 41, eerste lid, onderdelen c en d, en tweede lid, onderdeel b, 42 tot en met 70, 105, 160, eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, 166 en 182 van de Wegenverkeerswet 1994, voor zover die artikelen betrekking hebben op aanhangwagens,

  b. de artikelen 3, 4 en 6 tot en met 52 van het Kentekenreglement, voor zover die artikelen betrekking hebben op aanhangwagens,

  c. het besluit van 23 juli 2002, houdende wijziging van het Kentekenreglement en het Voertuigreglement in verband met de inwerkingtreding van het bepaalde in de Wegenverkeerswet 1994 inzake de afzonderlijke registratie van aanhangwagens alsmede vaststelling van daarmee verband houdende overgangsvoorschriften (Stb. 412), met uitzondering van artikel III van dat besluit, dat voor wat betreft de in de aanhef bedoelde aanhangwagens in werking treedt met ingang van 1 september 2002.

ARTIKEL II

Artikel 24, tweede, derde en vierde lid, van het Reglement kentekenregistratie wordt voor wat betreft aanhangwagens die na 31 augustus 2002 in het verkeer zijn gebracht, ingetrokken met ingang van 1 september 2002 en voor wat betreft aanhangwagens die voor 1 september 2002 in het verkeer zijn gebracht, met ingang van 1 september 2003.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 15 augustus 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

R. H. de Boer

Uitgegeven de zevenentwintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner