Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en WetenschapStaatsblad 2002, 432AMvB

Besluit van 23 juli 2002 tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet op het onderwijstoezicht

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K. Y. I. J. Adelmund, en Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 19 juli 2002, nr. WJZ/2002/26315 (1499), directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel 30 van de Wet op het onderwijstoezicht;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Wet op het onderwijstoezicht treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 23 juli 2002

Beatrix

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

M. J. A. van der Hoeven

Uitgegeven de twintigste augustus 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner