Besluit van 22 januari 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal artikelen van de Zeevaartbemanningswet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 18 januari 2002, nr. HDJZ/SCH/2002-114, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel 84 van de Zeevaartbemanningswet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Zeevaartbemanningswet treedt, met uitzondering van de artikelen 1, onderdelen a, b, c, g, j, k en l, 2, 29, 30, 60, voorzover het artikel 29, eerste lid, betreft, 62, aanhef en onderdeel f, 78, voorzover het artikel 60 ten aanzien van artikel 29, eerste lid, betreft, 79, eerste lid, voorzover het de artikelen 341a en 374, eerste lid, van het Wetboek van Koophandel betreft, en artikel 83, in werking met ingang van 1 februari 2002.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit, dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 22 januari 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de eenendertigste januari 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

NOTA VAN TOELICHTING

Bij koninklijk besluit van 19 maart 1998 (Stb. 174) is de Zeevaartbemanningswet reeds ten dele in werking getreden. Thans treden de overige bepalingen in werking. Ten aanzien van de datum van inwerkingtreding van de nog niet eerder in werking getreden artikelen en artikelonderdelen van de Zeevaartbemanningswet, te weten 1 februari 2002, wordt opgemerkt dat hiervoor is aangesloten bij de datum waarop de op 7 juli 1995 tot stand gekomen wijziging (Trb. 1996, 249) van het op 7 juli 1978 te Londen totstandgekomen Internationale Verdrag betreffende de normen voor zeevarenden inzake opleiding, diplomering en wachtdienst, 1978 (het STCW-Verdrag, Trb. 1981, 144) wereldwijd van kracht wordt.

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Naar boven