Besluit van 13 juli 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van een aantal (onderdelen van) artikelen van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (Stb. 2002, 288)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, drs. K.Y.I.J. Adelmund, van 9 juli 2002, nr. WJZ/2002/24672 (6114) directie Wetgeving en Juridische Zaken;

Gelet op artikel XX, eerste lid, van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (Stb. 2002, 288);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

  • 1. Artikel I, onderdelen D tot en met F, I, punt 2, J, R, W, punt 3, Y en Z, artikel XVII, artikel XVIIa en de artikelen XIX tot en met XIXb, van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (Stb. 2002, 288) treden in werking met ingang van 1 augustus 2002. Indien het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst, wordt uitgegeven na 31 juli 2002, treden de in de vorige volzin genoemde artikelen en onderdelen van artikelen in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

  • 2. Artikel I, onderdeel EE, van de in het eerste lid genoemde wet treedt in werking met ingang van 1 oktober 2002.

  • 3. Artikel I, onderdeel G, van de in het eerste lid genoemde wet treedt in werking met ingang van 1 augustus 2004.

Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 13 juli 2002

Beatrix

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Uitgegeven de dertigste juli 2002

De Minister van Justitie,

J. P. H. Donner

TOELICHTING

Dit besluit voorziet in de inwerkingtreding van de Wet van 30 mei 2002 tot wijziging van de Wet op het voortgezet onderwijs en een aantal andere wetten in verband met onder meer de invoering van een regeling voor de bekostiging van het leerwegondersteunend onderwijs en het praktijkonderwijs en een regionaal zorgbudget (Stb. 2002, 288; hierna te noemen de Wet zorgbudget), behalve wat betreft artikel I, onderdeel S, de (onderdelen van) artikelen die betrekking hebben op het vervallen van deel II van de Wet op het voortgezet onderwijs (WVO) en artikel XVI.

De meeste (onderdelen van) artikelen treden in werking met ingang van 1 augustus 2002 of op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het koninklijk besluit wordt geplaatst (als die dag later is dan 1 augustus 2002).

De inwerkingtreding van artikel I, onderdeel EE (toezicht op de beoordeling door regionale verwijzingscommissies), is bepaald op 1 oktober 2002. Beoogd wordt om hiermee te bereiken dat de Wet op het onderwijstoezicht eerder in werking treedt dan laatstgenoemd artikelonderdeel, zodat artikel XIXa van de Wet zorgbudget van toepassing is en een nieuw artikel 113 wordt toegevoegd aan de WVO.

Artikel I, onderdeel G, treedt conform de toezegging in de brief aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal d.d. 21 juni 2001 (Kamerstukken I 2000/01, 27 641, nr. 299b, bijlage 3) in werking met ingang van 1 augustus 2004.

De datum van inwerkingtreding van artikel I, onderdeel S, wordt bij afzonderlijk koninklijk besluit vastgesteld.

De inwerkingtreding van de (onderdelen van) artikelen die betrekking hebben op het vervallen van deel II WVO wordt eveneens geregeld bij afzonderlijk koninklijk besluit. Hiervoor is gekozen omdat in de Regeling bekostiging, rechtspositie en samenvoeging leerwegondersteunend onderwijs en praktijkonderwijs, waarvoor de wettelijke basis door artikel XVI wordt verlengd tot 1 augustus 2003 en die nog betrekking heeft op de bekostiging voor het schooljaar 2002–2003, wordt verwezen naar deel II van de WVO.

Artikel XVI is op grond van artikel XX, tweede lid, van de Wet zorgbudget al in werking getreden op de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin die wet is geplaatst.

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen,

K. Y. I. J. Adelmund

Naar boven