Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Landbouw, Natuur en VoedselkwaliteitStaatsblad 2002, 398AMvB

Besluit van 8 juli 2002, houdende de vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Dierentuinenbesluit

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij van 4 juli 2002, nr. TRCJZ/2002/7578, Directie Juridische Zaken:

Gelet op artikel 16 van het Dierentuinenbesluit;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

Het Dierentuinenbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin dit besluit wordt geplaatst.

Onze Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 8 juli 2002

Beatrix

De Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij,

L. J. Brinkhorst

Uitgegeven de vijfentwintigste juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals