Wet van 13 juli 2002 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en de Gemeentewet (partiële wijziging zedelijkheidswetgeving)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de zedelijkheidswetgeving op een aantal onderdelen te wijzigen;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

Het Wetboek van Strafrecht1 wordt als volgt gewijzigd:

A

In artikel 5, eerste lid, wordt onder vervanging van de punt in een puntkomma na het gestelde onder 2°. een nieuw subonderdeel opgenomen, luidende:

3°. aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250a, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien van een minderjarige.

B

Na artikel 5 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 5a

  • 1. De Nederlandse strafwet is toepasselijk op de vreemdeling die in Nederland een vaste woon- of verblijfplaats heeft en zich buiten Nederland schuldig maakt aan een der misdrijven omschreven in de artikelen 240b en 242 tot en met 250a, voor zover het feit is gepleegd ten aanzien van een minderjarige.

  • 2. De vervolging kan ook plaatshebben, indien de verdachte eerst na het begaan van het feit een vaste woon- of verblijfplaats in Nederland heeft gekregen.

C

Artikel 240b wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid wordt «zestien jaar» vervangen door «achttien jaar», wordt na «is betrokken» ingevoegd «of schijnbaar is betrokken» en wordt «in voorraad heeft» vervangen door «in bezit heeft».

b. Het tweede lid vervalt.

D

In de artikelen 243 en 247, eerste lid, wordt na «bewusteloosheid» ingevoegd: , verminderd bewustzijn.

E

In artikel 245 vervallen het tweede tot en met vierde lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

F

In artikel 247 vervallen het tweede en derde lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid.

G

Artikel 248a wordt als volgt gewijzigd:

a. In het eerste lid vervalt: met hem.

b. Het tweede lid alsmede de aanduiding «1.» voor het eerste lid vervallen.

H

Na artikel 248b wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 248c

Hij die opzettelijk aanwezig is bij het plegen van ontuchtige handelingen door een minderjarige wiens minderjarigheid hij kent of redelijkerwijs moet vermoeden dan wel bij het vertonen van afbeeldingen van dergelijke handelingen in een daarvoor bestemde gelegenheid, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste vier jaren of geldboete van de vierde categorie.

I

In artikel 250a, eerste lid, wordt «met een derde» telkens vervangen door: met of voor een derde.

ARTIKEL II

Na artikel 167 van het Wetboek van Strafvordering1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 167a

Terzake van een misdrijf, omschreven in artikel 245, 247 of 248a van het Wetboek van Strafrecht en gepleegd ten aanzien van een minderjarige die twaalf jaren of ouder is, stelt het openbaar ministerie de minderjarige zo mogelijk in de gelegenheid zijn mening over het gepleegde feit kenbaar te maken.

ARTIKEL III

In artikel 151a, eerste en tweede lid, van de Gemeentewet2 wordt «met een derde» vervangen door: met of voor een derde.

ARTIKEL IV

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

histnoot

Gegeven te 's-Gravenhage, 13 juli 2002

Beatrix

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de drieëntwintigste juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals


XNoot
1

Laatstelijk gewijzigd bij de wet van 4 juli 2002, Stb. 355.

XNoot
2

Stb. 1994, 762, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 28 mei 2002, Stb. 348.

XHistnoot

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken II 2000/2001, 2001/2002, 27 745.

Handelingen II 2001/2002, blz. 4311–4313; 4378.

Kamerstukken I 2001/2002, 27 745 (299, 299a, 299b, 299c).

Handelingen I 2001/2002, zie vergadering d.d. 2 en 9 juli 2002.

Naar boven