Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Verkeer en WaterstaatStaatsblad 2002, 376AMvB

Besluit van 5 juli 2002, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid (Stb. 250)

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Verkeer en Waterstaat van 2 juli 2002, nr. HDJZ/AWW/2002-1794, Hoofddirectie Juridische Zaken;

Gelet op artikel VII van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid (Stb. 250);

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De artikelen I, onderdelen A tot en met D, F tot en met P, S onder 2, T onder 2, U onder 2 en 3, V, W onder 1, Y, Z, AA, BB, DD, FF, MM onder 1, OO en QQ tot en met SS, II en III van de wet van 18 april 2002 tot wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 met betrekking tot de rijvaardigheid en rijbevoegdheid (Stb. 250), treden in werking met ingang van 1 augustus 2002.

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat is belast met de uitvoering van dit besluit dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 5 juli 2002

Beatrix

De Minister van Verkeer en Waterstaat,

T. Netelenbos

Uitgegeven de achttiende juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals