Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriekDatum ondertekening
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en SportStaatsblad 2002, 359AMvB

Besluit van 4 juli 2002, houdende inwerkingtreding van de Embryowet

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 28 juni 2002, kenmerk WJZ-2294518, gedaan mede namens Onze Minister van Justitie;

Gelet op artikel 33, eerste lid, van de Embryowet;

Hebben goedgevonden en verstaan:

Enig artikel

De Embryowet treedt in werking met ingang van 1 september 2002.

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden geplaatst.

's-Gravenhage, 4 juli 2002

Beatrix

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,

E. Borst-Eilers

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals

Uitgegeven de elfde juli 2002

De Minister van Justitie,

A. H. Korthals